Thư viện hình ảnh

1.	Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
2.	AMC tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3.	Hội thảo Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực phát triển đô thị ở Việt Nam
4.	Hội thảo tham vấn về Xây dựng có trách nhiệm
5.	Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các đô thị Việt Nam
6.	AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K4, K5/2021
7.	Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và phát triển dự án tại AMC
8.	Khóa tập huấn Nâng cao năng lực quản lý dự án cho cán bộ thuộc Dự án ISCB
9.	AMC tập huấn Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng mới ban hành cho cán bộ, viên chức của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam
10.	AMC Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình tại TP. Hồ Chí Minh
AMC Phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng cho 150 học viên tại tỉnh Điện Biên
12.	 AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại thành phố Hồ Chí Minh
13.	Khai giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình cho HUD
14. AMC tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trực tuyến cho Tập đoàn An Thịnh
15.	Lễ ký kết biên bản ghi nhớ AMC - VAMI
1.	Khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII
2.	AMC tham gia Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3.	Hội thảo Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực phát triển đô thị ở Việt Nam
4.	Hội thảo tham vấn về Xây dựng có trách nhiệm
5.	Hội thảo trực tuyến Chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các đô thị Việt Nam
6.	AMC khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng K4, K5/2021
7.	Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và phát triển dự án tại AMC
8.	Khóa tập huấn Nâng cao năng lực quản lý dự án cho cán bộ thuộc Dự án ISCB
9.	AMC tập huấn Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng mới ban hành cho cán bộ, viên chức của Tổng công ty Bưu Điện Việt Nam
10.	AMC Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình tại TP. Hồ Chí Minh
AMC Phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng cho 150 học viên tại tỉnh Điện Biên
12.	 AMC Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại thành phố Hồ Chí Minh
13.	Khai giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình cho HUD
14. AMC tập huấn Văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng trực tuyến cho Tập đoàn An Thịnh
15.	Lễ ký kết biên bản ghi nhớ AMC - VAMI

Ảnh hoạt động Học viện Quý 2 năm 2021

Ảnh hoạt động Học viện Quý 2 năm 2021
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207