Thư viện hình ảnh

01.	AMC tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
02.	AMC tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng
03.	AMC tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc trực tuyến.
04.	Khai giảng 06 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị cho gần 500 công chức thuộc UBND phường trên địa bàn Hà Nội
05.	AMC phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng về chính sách biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và Bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy liên ngành.
06.	Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim
07.	Bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án cho Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hà Đông
08.	AMC phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
09.	Tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm cho 120 cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) theo hình thức online
10.	Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương
11.	AMC Phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng cho 286 học viên tại Vĩnh Phúc theo hình thức online
01.	AMC tham dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
02.	AMC tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc về quán triệt xây dựng Đảng
03.	AMC tham gia Hội nghị Văn hóa toàn quốc trực tuyến.
04.	Khai giảng 06 lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý theo mô hình chính quyền đô thị cho gần 500 công chức thuộc UBND phường trên địa bàn Hà Nội
05.	AMC phối hợp với Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng về chính sách biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và Bồi dưỡng nâng cao năng lực tư duy liên ngành.
06.	Bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ quản lý doanh nghiệp cho cán bộ lãnh đạo của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Constrexim
07.	Bồi dưỡng giám đốc quản lý dự án cho Ban quản lý dự án ĐTXD quận Hà Đông
08.	AMC phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng
09.	Tập huấn pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm cho 120 cán bộ thuộc các đơn vị thành viên của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) theo hình thức online
10.	Tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác số hóa hoạt động quản lý, kiểm nghiệm, trang bị kiến thức cơ bản trong triển khai ứng dụng phần mềm công tác quản lý đấu thầu thuốc cấp địa phương
11.	AMC Phổ biến kiến thức pháp luật về xây dựng cho 286 học viên tại Vĩnh Phúc theo hình thức online

Ảnh hoạt động Học viện Quý 4 năm 2021

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207