SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị là cơ sở đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành Xây dựng; nghiên cứu cung cấp cho người học các chương trình, tài liệu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực quản lý xây dựng và đô thị, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho Ngành và các địa phương trong cả nước.

Đến năm 2025, Học viện phấn đấu trở thành một đơn vị nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và tư vấn phát triển về quản lý xây dựng và đô thị có uy tín, chất lượng cao hàng đầu của ngành Xây dựng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn cao đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ phát triển của Ngành, của đất nước và hội nhập quốc tế.

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207