Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BD NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ QUY HOẠCH

VÀ QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

(Thời gian học: 4 ngày)

* Đối tượng: Cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức cấp xã                                               

NGÀY

BUỔI HỌC

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

Ngày 1

Sáng + Chiều

Quản lý quy hoạch đô thị

- Yêu cầu về quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn xã

- Tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn

- Kinh nghiệm quản lý quy hoạch đô thị trong nước và quốc tế

08

Ngày 2

Sáng + Chiều

Quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị

- Tổng quan về kết cấu hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị trên địa bàn xã

- Thực trạng xây dựng, phát triển và quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị trong thời gian qua

- Các chính sách, quy định Nhà nước về phát triển hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường đô thị

- Nội dung quản lý hạ tầng kỹ thuật - môi trường đô thị

08

Ngày 3

Sáng+  Chiều

Quản lý trật tự xây dựng đô thị

- Hệ thống văn bản pháp luật liên quan

- Vai trò của các tổ chức trong quản lý trật tự xây dựng

- Các quy định về thẩm quyền trong kiểm tra, thanh tra xử lý

08

Ngày 4

Sáng

Chiều

- Quản lý đất đai và quản lý nhà ở trên địa bàn xã

- Cấp phép xây dựng và chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn xã

04

04

 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207