Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY


1. Giới thiệu

Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về quản trị công ty theo quy định của pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam, cũng như những thông lệ tốt trên thế giới.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo, quản lý kiến thức và kỹ năng sau:

•   Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết của thành viên HĐQT để cải thiện hiệu quả;

•   Mở rộng tầm nhìn của thành viên HĐQT và cung cấp định hướng giúp cải thiện kết quả hoạt động cá nhân và từ đó cải thiện kết quả hoạt động của tổ chức;

•   Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm với các thành viên HĐQT khác;

2. Đối tượng, thời gian

a. Đối tượng: chủ doanh nghiệp, chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/giám đốc, Ban kiểm soát, Ban quản lý điều hành doanh nghiệp.

b. Thời gian: 32 tiết (4 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp.

Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của học viên.

3. Nội dung chương trình

 

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về quản trị công ty

- Quản trị công ty là gì

- Nguyên tắc chính của quản trị công ty tốt

- Xu hướng quản trị công ty toàn cầu

- Sự cần thiết phải quản trị công ty tốt

- Xu hướng quản trị công ty ở Việt Nam

04

2

Chuyên đề 2: Hiệu quả của Hội đồng quản trị

 Môi trường pháp lý tại Việt Nam cho Hội đồng quản trị

- Vai trò và trách nhiệm của Hội đồng quản trị

- Thành phần và cơ cấu của HĐQT

-  Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

- Quy trình và thủ tục làm việc của HĐQT

- Bộ quy tắc đạo đức, xung đột lợi ích

04

3

Chuyên đề 3:  Bảo vệ cổ đông và công bố thông tin

Quyền của cổ đông

- Đại hôi đồng cổ đông và liên hệ với cổ đông

- Báo cáo thường niên và công bố thông tin chính

04

4

Chuyên đề 4Đằng sau những con số

Kết nối chiến lược với tài chính

- Vai trò của ban điều hành, kiểm toán, ủy ban kiểm toán và HĐQT đối với các báo cáo tài chính

- Hiểu các báo cáo

- Thẩm định đầu tư

- Hiểu về định giá công ty

08

5

Chuyên đề 5: Hiểu biết về môi trường kiểm soát

- Môi trường kiểm soát trong bối cảnh quản trị công ty

- Vai trò và chức năng chính của Ủy ban Kiểm toán

- Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

- Kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

- Tuân thủ và tố giác

04

6

Chuyên đề 6: Tham gia của Hội đồng quản trị trong chiến lược kinh doanh

- Chiến lược kinh doanh là gì?

- Công cụ xây dựng chiến lược

- Vai trò của HĐQT so với vai trò của ban điều hành liên quan đến chiến lược

- Giám sát việc thực hiện chiến lược

04

7

Chuyên đề 7: Tính năng động của Hội đồng quản trị

- Tính năng động của HĐQT trong bối cảnh quản trị công ty tốt

- Đánh giá HĐQT có thể giúp thiết kế HĐQT

- Đào tạo và phát triển liên tục đối với HĐQT

- Cân bằng giữa xung đột lành mạnh và không lành mạnh

04

 

Tổng cộng

32

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207