Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích: 

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ làm công tác quản trị toà nhà chung cư.

2. Yêu cầu: 

Kết thúc khóa tập huấn, học viên nắm được:

- Những quy định cơ bản của pháp luật về công tác quản trị toà nhà chung cư, quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư hiện hành.

- Những kiến thức và kỹ năng cơ bản của cán bộ làm công tác quản trị toà nhà chung cư.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng:

Cán bộ ban quản trị tòa nhà chung cư và toà nhà hỗn hợp có mục đích sử dụng dùng để ở, những đơn vị và cá nhân khác có quan tâm.

2. Thời gian: 24 tiết (03 ngày)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

STT

CHUYÊN ĐỀ

SỐ TIẾT

1

Chuyên đề 1. Những nguyên tắc cơ bản trong quản trị nhà chung cư

1.   Quyền sở hữu nhà ở và bảo hộ quyền sở hữu nhà ở

2.   Những yêu cầu và nguyên tắc cơ bản đối với dự án xây dựng nhà ở

3.   Quản lý và sử dụng nhà ở

4.   Quy định về bảo hành và bảo trì nhà ở

5.   Công tác quản trị tòa nhà

04

2

Chuyên đề 2. Quyền hạn và trách nhiệm của ban quản trị

1.   Mô hình ban quản trị tòa nhà

2.   Tổ chức bộ máy, thành phần

3.   Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm

4.   Trình tự, thủ tục công nhận ban quản trị tòa nhà

04

3

Chuyên đề 3. Kiến thức và kỹ năng quản trị tòa nhà

1.   Tổ chức hội nghị nhà chung cư

-        Công tác nội dung

-        Lựa chọn thành viên Ban quản trị nhà chung cư

-        Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

2.   Hồ sơ nhà chung cư, thành phần hồ sơ

3.   Những quy định cơ bản về quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ tòa nhà

4.   Công tác quản lý vận hành tòa nhà

08

4

Chuyên đề 4. Kinh phí thực hiện

1.   Quy chế tài chính của ban quản trị

2.   Những nguyên tắc cơ bản về thu chi tài chính

3.   Kinh phí bảo trì

4.   Kinh phí quản lý vận hành tòa nhà;

5.   Giá dịch vụ quản lý vận hành;

04

5

Chuyên đề 5. Giải quyết tranh chấp khiếu nại và xử lý vi phạm

1.   Giải quyết những tranh chấp có liên quan theo quy định pháp luật

2.   Xử lý tình huống vi phạm quy định của tòa nhà;

3. Kỹ năng xử lý tình huống.

04

 

Tổng cộng:

24

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207