Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT, KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT, THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

I. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG

Nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng xây dựng để hạn chế những rủi ro pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng.

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

Giám đốc, các phó giám đốc, trưởng, phó các phòng ban chuyên môn có liên quan trong các ban quản lý dự án, các doanh nghiệp xây dựng và cá nhân quan tâm.

III. THỜI GIAN: 02 ngày (16 tiết)

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1. Kiến thức pháp luật về hợp đồng xây dựng 

4

2

Chuyên đề 2. Kỹ năng đàm phán, ký kết, soạn thảo hợp đồng xây dựng

4

3

Chuyên đề 3. Một số vấn đề trong tổ chức thực hiện hợp đồng xây dựng

 

 

4

4

Chuyên đề 4. Chấm dứt hợp đồng xây dựng và thanh lý hợp đồng xây dựng

5

Chuyên đề 5. Hợp đồng xây dựng vô hiệu và xử lý hợp đồng xây dựng vô hiệu

6

Chuyên đề 6. Tranh chấp hợp đồng và các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

4

 

Tổng cộng

16

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207