Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH ĐTBD NÂNG CAO NĂNG LỰC BAN KIỂM SOÁT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG


1.  Giới thiệu

Doanh nghiệp hoạt động minh bạch cần có người kiểm soát nhằm phát hiện các sai phạm, vừa là người hỗ trợ tích cực cho các hoạt động cải tiến, đặc biệt trong các lĩnh vực như quản lý tài chính, quản lý đầu tư, quản lý quan hệ cổ đông…

Việc Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên được đào tạo một cách bài bản không chỉ giúp ích cho công tác thường kỳ của Ban kiểm soát mà còn giúp hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc nhận được những ý kiến đề xuất thiết thực từ họ nhằm giảm thiểu rủi ro, gian lận, nâng cao hiệu quả quản lý và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Mục tiêu của khóa học

Khóa học sẽ cung cấp cho các thành viên Ban kiểm soát những kiến thức và kỹ năng quan trọng để thực thi tốt nhiệm vụ của mình, đảm bảo công ty được quản lý và điều hành theo đúng định hướng, hạn chế tối đa các thiệt hại có thể xảy ra đối với vốn đầu tư của nhà nước vào quá trình kinh doanh, giảm thiểu mâu thuẫn về lợi ích giữa chủ sở hữu và các nhà quản trị doanh nghiệp.

2. Đối tượng, thời gian

a.  Đối tượng: Các thành viên ban kiểm soát doanh nghiệp các cá nhân cần trang bị kiến thức để làm việc.

b.Thời gian: 32 tiết (4 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm.

3. Nội dung chương trình

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Kiến thức pháp luật dành cho Ban kiểm soát

04

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích, thẩm định các báo cáo tài chính

08

3

Chuyên đề 3: Thẩm định các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập

04

4

Chuyên đề 4: Đánh giá năng lực vốn và kiểm soát rủi ro tài chính

04

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng kiểm soát một số hoạt động của doanh nghiệp

04

6

Chuyên đề 6: Thiết lập Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế

04

7

Chuyên đề 7Kỹ năng soạn thảo và trình bày báo cáo của Ban kiểm soát; kinh nghiệm trong giải quyết mối quan hệ giữa Kiểm soát viên, người đại diện vốn và chủ sở hữu doanh nghiệp

04

 

Tổng cộng

32

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207