Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN CÔNG TRÌNH

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích: 

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công tác Thiết kế, Thi công, Giám sát và Nghiệm thu hệ thống Cơ - Điện công trình.

2. Yêu cầu: 

Kết thúc khóa tập huấn, học viên nắm được:

- Những quy định cơ bản của hệ thống pháp luật và hệ thống Quy chuẩn Tiêu chuẩn trong công tác Thiết kế, Thi công, Giám sát và Nghiệm thu hệ thống Cơ - Điện công trình.

- Những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác Thiết kế, Thi công, Giám sát và Nghiệm thu hệ thống Cơ - Điện công trình.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng:

- Là cán bộ Thiết kế hệ thống Cơ-Điện công trình;

- Cán bộ Kỹ thuật thi công hệ thống Cơ-Điện trên công trường;

- Cán bộ giám sát thi công và nghiệm thu hệ thống Cơ-Điện;

2. Thời gian: 32 tiết (04 ngày)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

STT

CHUYÊN ĐỀ

SỐ TIẾT

1

Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật

1.  Hệ thống văn bản pháp luật ảnh hưởng

2.  Hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật sử dụng

08

2

Chuyên đề 2. Hệ thống Thông gió - Điều hòa không khí

1.  Khái niệm về điều hoà không khí

2.  Phân loại các hệ thống điều hoà không khí

3.  Các điều kiện tính toán

4.  Yêu cầu kỹ thuật

08

3

Chuyên đề 3. Hệ thống cấp Điện công trình xây dựng

1.  Những quy định chung

2.  Yêu cầu kỹ thuật

3.  Quy định về kiểm tra

4.  Hệ thống điện nhẹ công trình

08

4

Chuyên đề 4. Hệ thống cấp thoát nước

1.  Nguyên tắc chung

2.  Yêu cầu kỹ thuật

3.  Thi công và nghiệm thu

4.  Công tác kiểm tra

08

 

Tổng cộng:

32

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207