Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC HỒ SƠ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KIỂM TOÁN DỰ ÁN

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích: 

Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ thi công, cán bộ làm hồ sơ công trình, hồ sơ đáp ứng yêu cầu kiểm toán.

2. Yêu cầu: 

Kết thúc khóa tập huấn, học viên nắm được:

- Những quy định cơ bản của pháp luật về công tác kiểm toán xây dựng.

- Công tác chuẩn bị hồ sơ tài liệu đáp ứng yêu cầu của kiểm toán.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

1. Đối tượng:

Cán bộ làm công tác hồ sơ xây dựng, thi công xây dựng, những đơn vị và cá nhân khác có quan tâm.

2. Thời gian: 40 tiết (05 ngày)

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

 

STT

CHUYÊN ĐỀ

SỐ TIẾT

1

Chuyên đề 1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, công tác lập thẩm định dự án đầu tư

1.  Những căn cứ pháp lý xây dựng hồ sơ

2.  Nội dung cần thiết

-          Hồ sơ giai đoạn chuẩn bị đầu tư

-          Hồ sơ pháp lý

-          Chủ trương đầu tư:

-          Hồ sơ thiết kế

-          Tổng mức đầu tư

-          Thẩm quyền và điều kiện năng lực

-          Trường hợp điều chỉnh dự án

08

2

Chuyên đề 2. Giai đoạn thực hiện dự án đầu tư

1.  Căn cứ thực hiện

-          Hồ sơ khảo sát thiết kế

-          Hồ sơ lựa chọn nhà thầu

2.  Nội dung chuẩn bị

-          Điều kiện năng lực

-          Hồ sơ và các quy định có liên quan

08

3

Chuyên đề 3. Công tác quản lý chất lượng công trình

1.  Căn cứ thực hiện

2.   Nội dung hồ sơ cần chuẩn bị

-          Việc chấp hành các văn bản pháp luật

-          Chất lượng công tác khảo sát:

-          Chất lượng công tác thiết kế

-          Chất lượng công tác thi công

08

4

Chuyên đề 4. Công tác quản lý tiến độ

1.Căn cứ thực hiện

2.Nội dung cần chuẩn bị

04

5

Chuyên đề 5. Công tác nghiệm thu, quyết toán, đưa công trình vào khai thác, sử dụng

1.    Căn cứ thực hiện

2.    Nội dung cần chuẩn bị

-          Hồ sơ nghiệm thu:

-          Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

04

6

Chuyên đề 6. Việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Nhà nước

-          Chi phí đầu tư

-          Chi phí xây dựng và thiết bị

08

 

Tổng cộng:

40

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207