Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH ĐTBD KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIỂM SOÁT VIÊN DOANH NGHIỆP

Thời gian học: 05 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Quy định pháp lý về hoạt động của Ban kiểm soát

- Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Ban kiểm soát

- Tiêu chuẩn của ban kiểm soát, nội dung hoạt động của BKS trong doanh nghiệp

Kiểm tra tài liệu kế toán

- Quy trình kế toán doanh nghiệp

- Kiểm tra tài liệu kế toán, thông tin kế toán

04

2

Phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp

- Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo kế toán

- Nội dung và kỹ năng thẩm định

- Báo cáo tài chính hợp nhất

12

3

Kiểm toán doanh nghiệp

- Kiểm toán nội bộ

- Khuyến nghị, lựa chọn và thảo luận với kiểm toán độc lập

- Báo cáo hợp nhất

08

4

Xây dựng các quy trình kiểm soát trong doanh nghiệp

- Xây dựng các quy trình kiểm soát

- Nội dung, phương pháp xây dựng các quy trình kiểm soát

08

5

Đánh giá hoạt động lãnh đạo, quản lý của HĐQT và Tổng giám đốc

- Sự cần thiết phải đánh giá

- Những khía cạnh căn bản cần đánh giá hoạt động của HĐQT

- Các phương pháp đánh giá HĐQT

- Đánh giá Tổng giám đốc

- Thông báo kết quả đánh giá

* Kiểm tra

08

 

Tổng cộng

40

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207