Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG


1. Giới thiệu

Chương trình bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành xây dựng nhằm cung cấp cho các cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp kiến thức chuyên sâu về tư duy chiến lược từ đó có sự phối hợp đồng bộ trong hệ thống.

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ trang bị cho các nhà lãnh đạo, quản lý kiến thức và kỹ năng sau:

·      Xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp

·      Quản trị các nguồn lực trong doanh nghiệp

·      Lãnh đạo, thay đổi và phát triển doanh nghiệp

·      Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

·      Kỹ năng chuyên sâu về tư duy lãnh đạo, phát triển năng lực lãnh đạo cá nhân

2. Đối tượng, thời gian

a.  Đối tượng: Các cán bộ tham gia công tác quản lý trong doanh nghiệp.

       b.Thời gian: 64 tiết (8 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý doanh nghiệp.

Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của học viên.

3. Phương pháp đào tạo

Khóa học áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, kết hợp với nhiều hình thức, tình huống thực tiễn trong doanh nghiệp ngành xây dựng nhằm tạo sự thu hút, hứng thú cho học viên.

·      Học bằng việc thực hành

·      Thảo luận tình huống

·      Thuyết trình theo nhóm

·      Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Tài liệu giảng dạy sẽ được xây dựng theo các nội dung đào tạo, đồng thời cập nhật các bài tập tình huống có tính đến đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành xây dựng giúp cho học viên có thể vận dụng kiến thức được học vào ngay môi trường làm việc của đơn vị mình.

      4. Nội dung chương trình 

STT

Nội dung

Số tiết

I

Module 1: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1

Chuyên đề 1: Quản trị chiến lược kinh doanh

1.Tổng quan về quản trị chiến lược

2.Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp

3.Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

4.Lựa chọn chiến lược

5.Các chiến lược của doanh nghiệp

6.Tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược

08

2

Chuyên đề 2: Quản trị nhân sự

1.Quản trị nhân sự

Chiến lược, chính sách về nhân sự

Đánh giá nhân sự

Đào tạo và phát triển nhân sự

Tạo động lực cho nhân viên

2.Quản trị hoạt động của doanh nghiệp

Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp

Bản chất quản trị trong doanh nghiệp

Những thách thức, khó khăn trong quản trị hoạt động doanh nghiệp

08

3

Chuyên đề 3: Quản trị tài chính doanh nghiệp

1.Nguyên tắc về quản trị tài chính doanh nghiệp

2.Chiến lược quản trị tài chính doanh nghiệp

3.Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp

4.Kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

08

4

Chuyên đề 4: Quản trị rủi ro và vượt qua khủng hoảng trong kinh doanh

1.Quản trị rủi ro kinh doanh

Tổng quan về rủi ro của doanh nghiệp

Quản trị rủi ro kinh doanh

2.Quản trị khủng hoảng

- Khủng hoảng và vấn đề

- Quản trị khủng hoảng

04

5

Chuyên đề 5: Quản trị sự thay đổi

1.Bản chất của sự thay đổi

2.Một số lý thuyết về quản trị sự thay đổi

3.Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi

4.Các yếu tố cấu thành sự thay đổi

5.Quy trình quản trị sự thay đổi

04

6

Chuyên đề 6: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

1.Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

2.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp

3.Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh

08

II

Module 2: NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

1

Chuyên đề 1:  Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

04

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý

04

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng thuyết trình và điều hành cuộc họp

04

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng giao việc và ủy quyền cho cấp dưới

04

5

Chuyên đề 5: Ứng dụng văn hóa phương Đông trong lãnh đạo, quản lý

08

 

Cộng

64

 

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207