Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BD NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THEO LUẬT XÂY DỰNG 2014

(Thời gian học: 04 ngày)

- Đối tượng: Công chức địa chính phường, thị trấn.                                               

NGÀY

BUỔI HỌC

NỘI DUNG

SỐ TIẾT

Ngày 1

Sáng + Chiều

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Yêu cầu quản lý đối với các loại dự án có trên địa bàn phường, thị trấn

- Vai trò của UBND phường, thị trấn trong việc quản lý các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn

- Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Vai trò của UBND phường, thị trấn khi là chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng

08

Ngày 2

Sáng + Chiều

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Phân loại, phân cấp công trình xây dựng

- Quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo hành và giải quyết các sự cố công trình xây dựng

08

Ngày 3

Sáng+  Chiều

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư XDCT

- Nội dung quản lý chi phí đầu tư XDCT

- Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự toán xây dựng công trình

- Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

- Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư XDCT

08

Ngày 4

Sáng+

Chiều

Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

- Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

- Quản lý hợp đồng xây dựng

- Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

08


Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207