Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO "NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG"

 Thư mời tham gia khóa đào tạo “Nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ quản lý, điều hành doanh nghiệp ngành xây dựng”

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

Y DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 

1. Mục tiêu

a. Cập nhật và hệ thống hóa kiến thức về quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp.

b. Hoàn thiện và phát triển kỹ năng, tố chất của một cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp.

2. Đối tượng, thời gian

a. Đối tượng: Các cán bộ tham gia công tác lãnh đạo quản lý, điều hành trong doanh nghiệp ngành Xây dựng.

b. Thời gian: tổng cộng 160 tiết (20 ngày) bao gồm lý thuyết và thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tùy thuộc vào tình hình hoạt động thực tế và nhu cầu của mỗi doanh nghiệp để lựa chọn các chuyên đề, module phù hợp.

3. Nội dung chương trình

STT

Nội dung

Thời gian

(Tiết)

Module 1: MỘT SỐ VBPL LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ DN NGÀNH XÂY DỰNG

1

Chuyên đề 1: Văn bản quy phạm pháp luật chủ yếuliên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp ngành XD

I. Luật Doanh nghiệp và các văn bản có liên quan

II. Luật Xây dựng

III. Luật KDBĐS

IV. Luật Chứng khoán

V. Luật QL,SD vốn NN đầu tư vào SX,KD tại DN

VI. Luật Đấu thầu

VII. Luật Đầu tư

VIII. Luật Đầu tư công

 Thảo luận, trao đổi

24

Module 2: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NGÀNH XD

2

Chuyên đề 2: Quản trị chiến lược kinh doanh

8

3

Chuyên đề 3: Quản trị nhân sự  và quản trị hoạt động của  doanh nghiệp

8

4

Chuyên đề 4: Quản trị tài chính doanh nghiệp

8

5

Chuyên đề 5: Quản trị marketing trong doanh nghiệp xây dựng

8

6

Chuyên đề 6: Kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp

4

7

Chuyên đề 7: Quản trị rủi ro và vượt qua khủng hoảng trong kinh doanh

4

8

Chuyên đề 8: Quản trị sự hợp tác và sự thay đổi

4

9

Chuyên đề 9: Quản trị sản xuất

8

10

Chuyên đề 10: Quản trị dự án đầu tư xây dựng

8

11

Chuyên đề 11: Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

4

12

Chuyên đề 12: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

8

Module 3: DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

13

Chuyên đề 13: Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế

8

14

Chuyên đề 14: Mua bán và sát nhập (M&A)

8

Module 4: KỸ NĂNG DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ DN NGÀNH XD

15

Chuyên đề 15: Phẩm chất và năng lực của người lãnh đạo

4

16

Chuyên đề 16: Kỹ năng vận dụng các yếu tố tâm lý, văn hóa, đạo đức trong lãnh đạo, quản lý

8

17

Chuyên đề 17: Kỹ năng sử dụng người trong lãnh đạo, quản lý

8

18

Chuyên đề 18: Kỹ năng sử dụng quyền lực trong giải quyết các thách thức lãnh đạo, quản lý

4

19

Chuyên đề 19: Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý

4

20

Chuyên đề 20: Kỹ năng giao việc và ủy quyền cho cấp dưới

4

21

Chuyên đề 21: Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng

8

22

Chuyên đề 22:Ứng dụng văn hóa phương Đông trong lãnh đạo, quản lý

8

 

Tổng cộng

160

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207