Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BD LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương 

Số TT

Tên chuyên đề

Thời lượng

(tiết)

1

Phát triển tầm nhìn chiến lược cho lãnh đạo cấp vụ

08

2

Năng lực lãnh đạo và phát triển nhân viên dưới quyền

08

3

Xây dựng Ekip làm việc và phát triển các mối quan hệ

04

4

Kỹ năng thiết kế, quản lý không gian làm việc

04

5

Kỹ năng kiểm soát tài chính

04

6

Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo tại cơ quan Bộ.

04

 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207