Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Chương trình BD lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương

Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BD LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CẤP VỤ VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

Bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp vụ và tương đương 

Số TT

Tên chuyên đề

Thời lượng

(tiết)

1

Phát triển tầm nhìn chiến lược cho lãnh đạo cấp vụ

08

2

Năng lực lãnh đạo và phát triển nhân viên dưới quyền

08

3

Xây dựng Ekip làm việc và phát triển các mối quan hệ

04

4

Kỹ năng thiết kế, quản lý không gian làm việc

04

5

Kỹ năng kiểm soát tài chính

04

6

Kinh nghiệm quản lý, lãnh đạo tại cơ quan Bộ.

04

 Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207