Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM TÀI SẢN

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

Y DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NGHIỆP VỤ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ MUA SẮM TÀI SẢN

I. Mục tiêu, yêu cầu:

1.Mục tiêu:

Giúp học viên sau khi học tập có thể nắm chắc kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, kiểm soát dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.

2.Yêu cầu:

Nắm vững nội dung cơ bản các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản; nội dung, phương pháp và thực hành kỹ năng kiểm tra, kiểm soát dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản.

II. Đối tượng

Cán bộ làm công tác liên quan đến kiểm soát, kiểm toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản và các cán bộ khác có nhu cầu.

III. Giảng viên: Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy là các giảng viên có nhiều kinh nghiệm đào tạo, bồi dưỡng về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Bộ Xây dựng.

IV. Thời gian và địa điểm:

Thời lượng: 40 tiết (5 ngày học tập trung)

Đơn vị có thể lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức đào tạo trên cơ sở trao đổi thống nhất với Học viện đảm bảo chất lượng và hiệu quả đào tạo.

V. Nội dung chương trình:

 

TT

Nội dung

Thời gian

Lý thuyết

(~ 80%)

Thảo luận

(~ 20%)

Tổng số

1

Quản lý dự án đầu tư xây dựng và nội dung kiểm tra, kiểm soát công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư XD

3 tiết

1 tiết

4 tiết

2

Lựa chọn nhà thầu xây lắp, MSHH; quản lý hợp đồng xây dựng và nội dung kiểm tra, kiểm soát việc lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng xây dựng:

6 tiết

2 tiết

8 tiết

3

Quản lý chất lượng, quản lý tiến độ của dự án ĐTXD và nội dung kiểm tra, kiểm soát tuân thủ công tác quản lý chất lượng, tiến độ của dự án:

3 tiết

1 tiết

4 tiết

4

Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình và kiểm tra, kiểm soát khối lượng thi công.

6 tiết

2 tiết

8 tiết

5

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và kiểm tra, kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng

3 tiết

1 tiết

4 tiết

6

Kiểm tra hồ sơ quyết toán dự án.

6 tiết

2 tiết

8 tiết

7

Đánh giá hiệu quả dự án ĐTXD

3 tiết

1 tiết

4 tiết

 

Tổng cộng

30 tiết

10 tiết

40 tiết

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207