Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2018

Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2018

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2018

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

266

15880

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

188

7739

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

12

753

1

Tập huấn Luật quản lý và sử dụng tài sản công, phần mềm ứng dụng quản lý tài sản cho các đơn vị

1

140

2

Tập huấn về chế độ kế toán, tài chính hành chính sự nghiệp, công tác quản lý và sử dụng tài sản công

1

140

3

Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị

2

140

4

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

1

34

5

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

1

38

6

Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu

1

19

7

Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu

1

20

8

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ

1

55

9

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ

1

32

10

Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

1

35

11

Tập huấn các văn bản quy phạm về công tác TCCB đối với đơn vị HCSN

1

100

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

81

3787

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961(NSNN)

52

1598

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT2

1

22

1.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT3

11

249

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT6

16

616

1.4

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT7

17

503

1.5

Bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ GV cơ hữu và kiêm nhiệm

2

47

1.6

Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961

2

39

1.7

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý trật tự xây dựng theo đề án 1961

3

122

2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - NS địa phương

9

463

2.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT4

4

276

2.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT5

2

26

2.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT8

3

161

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

8

663

4

Các lớp khác

12

1063

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

95

3199

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

14

234

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

20

767

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

3

70

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

14

535

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

4

141

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

7

159

7

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

1

83

8

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

3

124

9

Các lớp khác

29

1086

B

TẬP HUẤN

65

7696

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

37

6047

2

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

2

108

3

Các lớp khác

26

1541

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

10

385

1

Xây dựng, phát triển, quản lý khu vực nông thôn của TPHN trong bối cảnh đô thị hóa

11/1

50

2

Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế

15/1

48

3

Khóa đào tạo về đô thị thích ứng

19/6

25

4

Khóa đào tạo về đô thị thích ứng

25/6

25

5

Hội nghị tập huấn về tăng trưởng xanh

5/7

70

6

Hội nghị tập huấn về tăng trưởng xanh

13/7

52

7

Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế

27/8

20

8

Bồi dưỡng XD, phát triển , quản lý khu vực nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa

25/9

20

9

Hội nghị đào tạo về biến đổi năng lượng và biến đổi khí hậu

18/9

25

10

Hội nghị tập huấn về tăng trưởng xanh

27/9

50

D

NGOẠI NGỮ

3

60

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207