Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2018

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2018

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

266

15880

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

188

7739

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

12

753

1

Tập huấn Luật quản lý và sử dụng tài sản công, phần mềm ứng dụng quản lý tài sản cho các đơn vị

1

140

2

Tập huấn về chế độ kế toán, tài chính hành chính sự nghiệp, công tác quản lý và sử dụng tài sản công

1

140

3

Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị

2

140

4

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

1

34

5

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

1

38

6

Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ A2 theo khung tham chiếu Châu Âu

1

19

7

Bồi dưỡng tiếng Anh trình độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu

1

20

8

Bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ

1

55

9

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ

1

32

10

Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

1

35

11

Tập huấn các văn bản quy phạm về công tác TCCB đối với đơn vị HCSN

1

100

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

81

3787

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961(NSNN)

52

1598

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT2

1

22

1.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT3

11

249

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT6

16

616

1.4

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT7

17

503

1.5

Bổ sung kiến thức pháp luật và kỹ năng giảng dạy cho đội ngũ GV cơ hữu và kiêm nhiệm

2

47

1.6

Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo Đề án 1961

2

39

1.7

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý trật tự xây dựng theo đề án 1961

3

122

2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - NS địa phương

9

463

2.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT4

4

276

2.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT5

2

26

2.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT8

3

161

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

8

663

4

Các lớp khác

12

1063

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

95

3199

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

14

234

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

20

767

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

3

70

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

14

535

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

4

141

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

7

159

7

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

1

83

8

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

3

124

9

Các lớp khác

29

1086

B

TẬP HUẤN

65

7696

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

37

6047

2

Huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động

2

108

3

Các lớp khác

26

1541

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

10

385

1

Xây dựng, phát triển, quản lý khu vực nông thôn của TPHN trong bối cảnh đô thị hóa

11/1

50

2

Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế

15/1

48

3

Khóa đào tạo về đô thị thích ứng

19/6

25

4

Khóa đào tạo về đô thị thích ứng

25/6

25

5

Hội nghị tập huấn về tăng trưởng xanh

5/7

70

6

Hội nghị tập huấn về tăng trưởng xanh

13/7

52

7

Quản lý xây dựng và phát triển đô thị bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế

27/8

20

8

Bồi dưỡng XD, phát triển , quản lý khu vực nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa

25/9

20

9

Hội nghị đào tạo về biến đổi năng lượng và biến đổi khí hậu

18/9

25

10

Hội nghị tập huấn về tăng trưởng xanh

27/9

50

D

NGOẠI NGỮ

3

60

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207