Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2016

Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2016

TT

Tên lớp

Số lớp

Số học viên

 

TỔNG CỘNG:

274

17523

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

191

9399

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

14

855

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

22/6

49

2

Bòi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

5/7

52

3

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo (Vụ trưởng)

12/8

47

4

Bồi dưỡng tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - B1

18/8

15

5

Hội nghị tập huấn quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chế độ kế toán HCSN

3/6

180

6

Bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị

1/11

90

7

Bồi dưỡng Hội nhập quốc tế

15/12

31

8

Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng

16/12

79

9

Bồi dưỡng cơ chế chính sách

22/12

67

10

Bồi dưỡng cải cách hành chính

24/12

67

11

Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp

23/12

70

12

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản

24/12

70

13

Bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - B2

13/12

13

14

Bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - B1

14/12

25

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

73

3794

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961

42

1504

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 2

2

88

1.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 3

2

57

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 6

22

748

1.4

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 7

13

430

1.5

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 8

2

117

1.6

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 4

1

64

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

2

171

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

8

535

4

Bồi dưỡng Giảng viên nguồn theo Đề án 1961

4

169

5

Các lớp khác

17

1415

III

ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp

14

498

1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

1

60

2

Bồi dưỡng nâng ngạch viên chức CMNV khối doanh nghiệp

3

93

3

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

5

149

4

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

4

180

5

Bồi dưỡng Đội trưởng xây dựng

1

16

IV

ĐTBD đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

90

4252

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

21

1120

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

24

1218

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

4

151

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

12

434

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

2

71

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

7

224

7

Các lớp khác

20

1034

B

TẬP HUẤN

66

6907

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

40

4948

2

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

16

1299

3

Quản lý phòng thí nghiệm

3

162

4

Các lớp khác

7

498

C

NGOẠI NGỮ

3

60

D

CÁC LỚP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

13

1127

E

LỚP LIÊN KẾT

1

30

1

Đào tạo thạc sỹ QTKD EMBA

Học viện

30

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207