Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2016

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2016

TT

Tên lớp

Số lớp

Số học viên

 

TỔNG CỘNG:

274

17523

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

191

9399

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

14

855

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

22/6

49

2

Bòi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

5/7

52

3

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo (Vụ trưởng)

12/8

47

4

Bồi dưỡng tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - B1

18/8

15

5

Hội nghị tập huấn quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, chế độ kế toán HCSN

3/6

180

6

Bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị

1/11

90

7

Bồi dưỡng Hội nhập quốc tế

15/12

31

8

Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp phòng

16/12

79

9

Bồi dưỡng cơ chế chính sách

22/12

67

10

Bồi dưỡng cải cách hành chính

24/12

67

11

Bồi dưỡng văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp

23/12

70

12

Bồi dưỡng kỹ năng xử lý văn bản

24/12

70

13

Bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - B2

13/12

13

14

Bồi dưỡng Tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu - B1

14/12

25

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

73

3794

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961

42

1504

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 2

2

88

1.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 3

2

57

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 6

22

748

1.4

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 7

13

430

1.5

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 8

2

117

1.6

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 4

1

64

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức xã

2

171

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

8

535

4

Bồi dưỡng Giảng viên nguồn theo Đề án 1961

4

169

5

Các lớp khác

17

1415

III

ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp

14

498

1

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

1

60

2

Bồi dưỡng nâng ngạch viên chức CMNV khối doanh nghiệp

3

93

3

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

5

149

4

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

4

180

5

Bồi dưỡng Đội trưởng xây dựng

1

16

IV

ĐTBD đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

90

4252

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

21

1120

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

24

1218

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

4

151

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

12

434

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

2

71

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

7

224

7

Các lớp khác

20

1034

B

TẬP HUẤN

66

6907

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

40

4948

2

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

16

1299

3

Quản lý phòng thí nghiệm

3

162

4

Các lớp khác

7

498

C

NGOẠI NGỮ

3

60

D

CÁC LỚP CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

13

1127

E

LỚP LIÊN KẾT

1

30

1

Đào tạo thạc sỹ QTKD EMBA

Học viện

30

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207