Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2014

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2014

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG SỐ:

255

14617

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

184

9054

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

8

526

1

Bồi dưỡng, tập huấn theo nguồn NSNN Bộ XD

5

300

1.1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

1

45

1.2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

1

45

1.3

Tập huấn về công tác Tổ chức - Đào tạo - Kế toán

1

40

1.4

Cao cấp lý luận chính trị tại chức các cơ quan TW khoá 42

1

85

1.5

Tập huấn chế độ tài chính, kế toán, quản lý tài sản

1

85

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên ngành xây dựng

3

226

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

63

4758

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

51

3596

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 7)

19

1044

1.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 8)

26

2152

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

6

400

2

Bồi dưỡng QLNN về xây dựng cho công chức xã, phường, thị trấn

6

395

3

Các lớp khác

6

767

III

ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp

17

763

1

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

7

261

2

Bồi dưỡng thi nâng ngạch viên chức CMNV khối DN

3

131

3

Bồi dưỡng Lập dự toán đầu tư xây dựng

4

185

4

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và TQT

3

186

IV

ĐTBD đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

96

3007

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

21

761

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

19

605

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

10

279

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

20

551

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

10

223

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

1

25

7

Bồi dưỡng Đánh giá dự án đầu tư

2

53

8

Các lớp ĐTBD khác

13

510

B

TẬP HUẤN

69

5470

1

Văn bản quy phạm pháp luật

49

4260

2

An toàn lao động, VSLĐ

13

889

3

Quy chuẩn, tiêu chuẩn

6

291

4

Các lớp khác

1

30

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

2

93

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207