Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2019

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2019

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

319

19157

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

239

13842

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

15

1153

*

NSNN Bộ Xây dựng cấp

12

1000

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

1

42

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

1

34

3

Bồi dưỡng quản lý, lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

1

54

4

Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng (hành chính)

1

29

5

Bồi dưỡng Trung cấp lý luận chính trị

1

74

6

Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

1

31

7

Tập huấn về chế độ kế toán, tài chính hành chính sự nghiệp, phương án tự chủ, các văn bản hướng dẫn thực hiện cho đơn vị

1

150

8

Tập huấn Luật quản lý và sử dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn luật; phần mềm ứng dụng quản lý tài sản cho các đơn vị

1

150

9

Tập huấn các chế độ chính sách trong công tác quản lý tài chính, tài sản, đầu tư

1

150

10

Bồi dưỡng về công tác Tổ chức cán bộ, Thanh tra, kiểm tra khiếu nại tố cáo, nâng cao nhận thức về công tác đào tạo, bồi dưỡng

1

140

11

Tập huấn nâng cao về đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

1

88

12

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cho cán bộ, công chức, viên chức

1

58

*

Các lớp khác

3

153

5

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc đơn vị sự nghiệp công lập

2

91

10

Bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

1

62

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

182

11277

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961 - NSTW

106

5514

1.1

Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT2)

1

20

1.2

Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT3)

5

130

1.3

Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT6)

4

153

1.4

Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT7)

4

155

1.5

Bồi dưỡng giảng viên nguồn

2

41

1.6

Tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật và chính sách phát triển đô thị cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý của Học viện

2

41

1.7

Bồi dưỡng chuyên sâu về Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu

7

297

1.8

Bồi dưỡng chuyên sâu về Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc

22

1238

1.9

Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

11

605

1.10

Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

12

545

1.11

Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý trật tự xây dựng đô thị

21

1147

1.12

Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý dự án đầu tư xây dựng

15

1142

2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - NSĐF

15

951

2.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT4

8

492

2.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT8

7

459

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

15

1359

4

Bồi dưỡng chuyên sâu theo Quyết định 1600/QĐ-TTg

17

1053

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc

15

1288

6

Các lớp khác

14

1112

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

42

1412

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

8

293

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

12

301

2.1

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

6

151

2.2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cơ bản

6

150

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

2

79

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

5

137

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

1

45

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ Q.lý vận hành nhà chung cư

2

59

7

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

1

81

8

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

1

66

9

Các lớp khác

10

351

B

TẬP HUẤN

70

5139

I

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

21

1496

II

Tập huấn Nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa của ngành sản xuất VLXD

20

1210

III

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

5

197

IV

Các lớp khác

24

2236

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

3

58

D

NGOẠI NGỮ

7

118

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207