Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2015

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2015

TT

Tên lớp

Số lớp

Số học viên

 

TỔNG CỘNG:

228

13592

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

162

7451

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

10

681

1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên

1

67

2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính

1

40

3

Bồi dưỡng Lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương

1

36

4

Bồi dưỡng KNLĐ quản lý cho lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ

1

50

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ giáo viên

1

62

6

Bồi dưỡng Thanh tra viên ngành Xây dựng

1

100

7

Hội nghị tập huấn Nghị định 16/2015/NĐ-CP (BXD)

1

182

8

Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho cán bộ các đơn vị sự nghiệp - BXD

1

44

9

Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế

2

100

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

66

3646

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án 1961

42

1749

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 8)

12

754

1.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 7)

15

507

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 6)

11

356

1.4

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 4)

2

102

1.5

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị (CT 2)

2

30

2

Bồi dưỡng giảng viên nguồn theo đề án 1961

3

86

3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

3

186

4

Bồi dưỡng kiến thức QLNN về xây dựng cho công chức cấp xã

8

667

5

Các lớp khác

10

958

III

ĐTBD chuyên môn nghiệp vụ khối doanh nghiệp

16

754

1

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo quản lý doanh nghiệp

2

70

2

Bồi dưỡng nâng ngạch viên chức CMNV khối doanh nghiệp

2

111

3

Bồi dưỡng lập dự toán xây dựng công trình

6

229

4

Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

6

344

IV

ĐTBD đáp ứng điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

70

2370

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

15

651

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

14

415

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

5

117

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

16

486

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

7

240

6

Bồi dưỡng kiến thức kỹ năng quản lý vận hành nhà chung cư

5

178

7

Bồi dưỡng Đánh giá dự án đầu tư

1

51

8

Bồi dưỡng Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư

1

15

9

Các lớp khác

6

217

B

TẬP HUẤN

62

6068

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

49

4830

2

Bồi dưỡng quản lý phòng thí nghiệm

2

100

3

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

4

297

4

Các lớp khác

7

841

C

NGOẠI NGỮ

4

73

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207