Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2017

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2017

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

276

15340

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

195

9369

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

12

809

1

Các lớp NSNN Bộ XD

10

694

1.1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên

1

35

1.2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính

1

28

1.3

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ

1

37

1.4

Bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị

1

89

1.5

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

1

48

1.6

Bồi dưỡng nâng cao Tiếng Anh hội nhập quốc tế

1

29

1.7

Tập huấn các chế độ chính sách trong công tác quản lý tài chính, tài sản

1

163

1.8

Tập huấn hướng dẫn đào tạo xây dựng vị trí việc làm cho CBCCVC thuộc BXD

1

40

1.9

Tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch, thuyết minh, tổ chức triển khai đề tài, đề án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học

1

195

1.10

Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế

1

30

2

Các lớp khác

2

115

2.1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên - Cảng vụ đường thủy nội địa KVII

2

115

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

83

4546

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961(NSNN)

49

1502

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 2

2

42

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 3

8

211

1.11

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 6

14

515

1.24

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 7

23

687

1.46

Bồi dưỡng Giảng viên nguồn theo Đề án 1961

2

47

2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - NS địa phương

10

893

2.6

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 4

3

398

2.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 8

4

306

2.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

3

189

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

8

707

4

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xây dựng cho đại biểu HĐND các cấp

5

451

5

Các lớp khác

11

993

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

94

3747

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

17

732

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

18

719

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

5

216

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

10

454

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

9

283

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

7

174

7

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

6

184

8

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

5

190

9

Các lớp khác

17

795

IV

Bồi dưỡng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD

6

267

B

TẬP HUẤN

72

5672

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

37

2948

2

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

10

482

3

Tập huấn Phòng thí nghiệm

5

494

4

Các lớp khác

20

1748

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

3

99

1

Bồi dưỡng QLXD theo kinh nghiệm Hàn Quốc

1

29

2

Bồi dưỡng QLXD và PTĐT bền vững trong bối cảnh Hội nhập QT - Kinh nghiệm HQ

1

40

3

Đào tạo giảng viên thuộc dự án Vled

1

30

D

NGOẠI NGỮ

6

200

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207