Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2017

Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2017

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2017

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

276

15340

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

195

9369

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống

12

809

1

Các lớp NSNN Bộ XD

10

694

1.1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên

1

35

1.2

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên chính

1

28

1.3

Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ

1

37

1.4

Bồi dưỡng Cao cấp lý luận chính trị

1

89

1.5

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

1

48

1.6

Bồi dưỡng nâng cao Tiếng Anh hội nhập quốc tế

1

29

1.7

Tập huấn các chế độ chính sách trong công tác quản lý tài chính, tài sản

1

163

1.8

Tập huấn hướng dẫn đào tạo xây dựng vị trí việc làm cho CBCCVC thuộc BXD

1

40

1.9

Tập huấn kỹ năng xây dựng kế hoạch, thuyết minh, tổ chức triển khai đề tài, đề án sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khoa học

1

195

1.10

Bồi dưỡng kiến thức Hội nhập quốc tế

1

30

2

Các lớp khác

2

115

2.1

Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch chuyên viên - Cảng vụ đường thủy nội địa KVII

2

115

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

83

4546

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961(NSNN)

49

1502

1.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 2

2

42

1.3

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 3

8

211

1.11

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 6

14

515

1.24

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 7

23

687

1.46

Bồi dưỡng Giảng viên nguồn theo Đề án 1961

2

47

2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - NS địa phương

10

893

2.6

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 4

3

398

2.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - ĐT 8

4

306

2.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị

3

189

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

8

707

4

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xây dựng cho đại biểu HĐND các cấp

5

451

5

Các lớp khác

11

993

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

94

3747

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

17

732

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

18

719

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng

5

216

4

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

10

454

5

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

9

283

6

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

7

174

7

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

6

184

8

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

5

190

9

Các lớp khác

17

795

IV

Bồi dưỡng thi sát hạch chứng chỉ hành nghề HĐXD

6

267

B

TẬP HUẤN

72

5672

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

37

2948

2

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

10

482

3

Tập huấn Phòng thí nghiệm

5

494

4

Các lớp khác

20

1748

C

HỢP TÁC QUỐC TẾ

3

99

1

Bồi dưỡng QLXD theo kinh nghiệm Hàn Quốc

1

29

2

Bồi dưỡng QLXD và PTĐT bền vững trong bối cảnh Hội nhập QT - Kinh nghiệm HQ

1

40

3

Đào tạo giảng viên thuộc dự án Vled

1

30

D

NGOẠI NGỮ

6

200

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207