Kết quả đào tạo bồi dưỡng 2020

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG NĂM 2020

TT

Tên lớp

Số lớp

Số lượng học viên

 

TỔNG CỘNG:

272

16998

A

ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

219

12160

I

ĐTBD cho cán bộ, công chức, viên chức

28

1846

1

Ngân sách Bộ Xây dựng

7

494

1

Lớp Trung cấp lý luận chính trị

1

69

2

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ - K1

1

45

3

Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ - K2

1

55

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - K2 (BXD)

1

44

5

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng - K8 (BXD)

1

37

6

Tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác tổ chức cán bộ

1

104

7

Tập huấn các văn bản quy phạm về chế độ kế toán, tài chính năm 2020

1

140

2

Các đơn vị khác

21

1352

1

Lớp Trung cấp lý luận chính trị

1

90

2

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

3

212

3

Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

3

149

4

Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng

14

901

II

ĐTBD QLNN về xây dựng cho địa phương

148

8758

1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961(NSNN)

103

5011

1.1

Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT 1)

1

23

1.2

Bồi dưỡng Quản lý xây dựng và phát triển đô thị (ĐT 2)

1

30

1.3

Tập huấn bổ sung kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện

2

42

1.4

Bồi dưỡng chuyên sâu về Định hướng phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu

13

604

1.5

Bồi dưỡng chuyên sâu về Nâng cao năng lực quản lý quy hoạch kiến trúc

22

1172

1.6

Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị

17

859

1.7

Bồi dưỡng chuyên sâu về Quản lý đất đai, nhà ở và thị trường BĐS

6

191

1.8

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý dự án đầu tư xây dựng

16

973

1.9

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý trật tự xây dựng đô thị

25

1117

2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đề án 1961(NSĐF)

8

578

2.1

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đối tượng 4

4

283

2.2

Bồi dưỡng quản lý xây dựng và phát triển đô thị - Đối tượng 8

4

295

3

Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý vi phạm trật tự xây dựng

1

41

4

Bồi dưỡng cho công chức xã 1600

13

1044

4.1

Bồi dưỡng chuyên sâu công tác quản lý đấu thầu công trình xây dựng

2

147

4.2

Bồi dưỡng chuyên sâu công tác lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán công trình XD

2

147

4.3

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý trật tự xây dựng

4

323

4.4

Bồi dưỡng chuyên sâu về quản lý hạ tầng kỹ thuật nông thôn

3

237

4.5

Bồi dưỡng chuyên sâu kỹ năng quản lý dự án đầu tư xây dựng

2

190

5

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn TPHN

5

525

6

Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương TPHN

6

572

7

Các lớp khác

12

987

III

ĐTBD đáp ứng năng lực hoạt động xây dựng và chuyên môn nghiệp vụ khối DN

43

1556

1

Bồi dưỡng quản lý dự án đầu tư

4

108

2

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu

9

312

3

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

9

298

5

Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình

2

93

6

Bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

2

119

7

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư

5

170

8

Bồi dưỡng Lập dự toán xây dựng công trình

3

156

9

Bồi dưỡng Lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

3

141

10

Các lớp khác

6

159

B

TẬP HUẤN

50

4798

1

Tập huấn văn bản quy phạm pháp luật

16

1443

2

Tập huấn quy chuẩn, tiêu chuẩn

16

2000

3

Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động

1

15

4

Các lớp khác

17

1340

C

NGOẠI NGỮ

3

40

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207