Error: Object reference not set to an instance of an object. (Cài đặt CSS)
Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị AMC - Danh mục văn bản

Tất cả văn bản

Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu 

27/CT-TTG

10/07/2020

Chỉ thị số 27/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế

912/QÐ-BXD

09/07/2020

Quyết định số 912/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

05/2020/TT-BKHÐT

30/06/2020

Thông tư số 05/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia

860/QÐ-BXD

29/06/2020

Quyết định số 860/QĐ-BXD năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

64/2020/QH14

18/06/2020

Luật số 64/2020/QH14 của Quốc hội 14: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

61/2020/QH14

17/06/2020

Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Đầu tư

59/2020/QH1

17/06/2020

Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội 14: Luật Doanh nghiệp

62/2020/QH14

17/06/2020

Luật số 62/2020/QH14 của Quốc hội 14: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

22/2019/TT-BXD

31/12/2019

Thông tư số 22/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng

12/2013/TT-BGDÐT

12/04/2013

Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207