Chương trình huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

CHƯƠNG TRÌNH

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

1. Chương trình khung huấn luyện nhóm 1

* Đối tượng:

a) Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

b) Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

* Thời gian huấn luyện : 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động

7

7

 

 

3

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

 

 

1

 

Tổng cộng

16

15

 

1

 2. Chương trình khung huấn luyện nhóm 2

- Đối tượng: Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở và người trực tiếp giám sát về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

- Thời gian huấn luyện : 48 giờ bao gồm cả thời gian thực hành và kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn  có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

0

0

2

Nghiệp vụ công tác an toàn lao, vệ sinh lao động

28

23

4

1

3

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

8

6

2

 

4

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

4

2

2

0

 

Tổng cộng

48

39

8

1

3. Chương trình khung huấn luyện nhóm 3

- Đối tượng: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

- Thời gian huấn luyện : 24 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn có thời hạn 2 năm.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1

Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

3

Nội dung huấn luyện chuyên ngành

6

4

2

 

4

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

 

Tổng cộng

24

22

2

 

 4. Chương trình khung huấn luyện nhóm 4

- Đối tượng : Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3 nêu trên, bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc đ làm việc cho người sử dụng lao động.

 - Thời gian huấn luyện : 16 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Học viên sau khi hoàn thành khóa huấn luyện sẽ được lưu sổ an toàn lao động của cơ sở.

 

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

Tra

1

Kiến thức cơ bản vê an toàn, vệ sinh lao động

8

8

 

 

2

Nội dung huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc

6

0

6

 

3

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

2

2

 

 

 

Tổng cộng

16

10

6

 


5. Chương trình khung huấn luyện nhóm 6

- Đối tượng : An toàn viên, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

- Thời gian huấn luyện : 4 giờ bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Stt

Nội dung huấn luyện

Thời gian huấn luyện (giờ)

Tổng

số

Trong đó

thuyết

Thực

hành

Kiểm

Tra

1

Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

3

3

 

 

2

Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện

1

1

 

 

 

Tổng cộng

4

4

 

 


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207