Chương trình bồi dưỡng giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG GIÁM ĐỐC TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD

Thời gian học: 5 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư XDCT:

- Phân loại dự án đầu tư xây dựng công trình

- Thẩm quyền, phân cấp và uỷ quyền

- Nhiệm vụ, quyền hạn của giám đốc TVQLDA

- Phân biệt giám đốc tư vấn quản lý dự án với giám đốc ban QLDA

- Mối quan hệ của giám đốc TVQLDA với chủ đầu tư và các nhà thầu

08

2

Mục tiêu, yêu cầu và nội dung của quản lý dự án đầu tư XDCT:

- Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư XDCT

- Nội dung quản lý dự án đầu tư XDCT (Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng, quản lý chi phí, quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng, quản lý rủi ro, các nội dung quản lý khác)

08

3

Tổ chức thực hiện quản lý dự án

- Căn cứ pháp lý của công tác tổ chức quản lý thực hiện dự án

- Các hình thức quản lý dự án trọn gói PMC

- Tổ chức bộ máy thực hiện

- Lập kế hoạch quản lý dự án của giám đốc PMC

- Kiểm soát chất lượng thi công xây dựng của PMC

- Giám sát chất lượng thi công xây dựng của tổ chức PMC

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng

08

4

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Mục đích, yêu cầu của lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng:

+ Lập, trình kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu

+ Tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

+ Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu

+ Đàm phán, thương thảo và ký kết hợp đồng

04

5

Quản lý hợp đồng trong hoạt động xây dựng

04

6

Trao đổi kinh nghiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

08

 

Kiểm tra cuối khoá

 

 

Tổng cộng

40


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207