Chương trình bồi dưỡng chỉ huy trưởng công trường xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Thời gian học: 5 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Cơ sở pháp lý của nhà thầu trong thi công công trình xây dựng:

Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật xây dựng

04

 

2

Quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Hệ thống quản lý chất lượng công trình của công trường

- Lập quy trình cho từng công việc thi công xây dựng trên công trường

- Tự nghiệm thu của nhà thầu và lấy phiếu yêu cầu nghiệm thu

- Cập nhật và quản lý hồ sơ hoàn công công trình

04

3

Luật lao động và Hợp đồng lao động

- Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người sử dụng lao động

- Ký kết hợp đồng lao động

08

4

Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu trong việc tổ chức thực hiện hợp đồng thi công XDCT

- Đối với Hợp đồng tổng thầu

- Đối với Hợp đồng thi công xây dựng công trình riêng biệt

04

 

 

 

5

Tổ chức công trường xây dựng

04

6

Quản lý tiến độ xây dựng công trình

- Quản lý lao động

- Quản lý máy móc thiết bị thi công

- Quản lý thời gian

04

 

 

 

7

Quản lý chi phí xây dựng công trình

- Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

- Quản lý định mức và giá xây dựng công trình

04

8

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu

- Yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Điều kiện năng lực của nhà thầu

- Lựa chọn các nhà thầu trong hoạt động xây dựng

 

04

 

 

 

 

9

Quản lý an toàn lao động và quản lý môi trường trên công trường lao động

- Huấn luyện an toàn cho công nhân

- Lập biện pháp ATLĐ cho từng công việc

- Kiểm soát ATLĐ

- Lập và tổ chức thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho môi trường lao động trong công trường và môi trường cho khu vực đang thi công

04

 

Kiểm tra cuối khoá

 

 

Tổng cộng

40


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207