Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

CHƯƠNG TRÌNH

 BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU

VÀ THANH QUYẾT TOÁN

Thời gian học: 03 ngày

 

TT

Nội dung

Sô tiết

1

Các quy định về lưu trữ, quản lý nhật ký thi công, lập hồ sơ hoàn công.

I. Quy định về lưu trữ, quản lý nhật ký thi công:

- Khái niệm về nhật ký công trình

- Quy định lập sổ và ghi nhật ký công trình

- Kỹ thuật ghi sổ nhật ký công trình

- Quy định lưu trữ, quản lý nhật ký công trình

- Nhật ký công trình theo thông lệ quốc tế

II. Lập hồ sơ hoàn công:

- Một số khái niệm, cơ sở pháp lý, vai trò, tác dụng

- Các loại bản vẽ hoàn công, đơn vị lập hồ sơ hoàn công

- Kỹ thuật lập hồ sơ hoàn công

- Quy định xác nhận bản vẽ

- Trách nhiệm lập, quản lý hồ sơ hoàn công

- Quy định lập bản vẽ hoàn công theo thông lệ quốc tế

08

2

Công tác nghiệm thu trong hoạt động xây dựng:

- Nghiệm thu sản phẩm khảo sát

- Nghiệm thu sản phẩm thiết kế

- Nghiệm thu sản phẩm xây lắp

08

3

Công tác tạm ứng, thanh quyết toán trong XD:

I. Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Nguyên tắc, căn cứ thanh toán vốn đầu tư

- Tạm ứng vốn đầu tư

- Thanh toán khối lượng hoàn thành

- Quy trình, thủ tục thanh toán

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, Chủ đầu tư, nhà thầu

II. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:

- Khái niệm và phân loại quyết toán

- Nội dung báo cáo quyết toán và hồ sơ trình duyệt quyết toán

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

- Trách nhiệm, quyền hạn của Ban QLDA, Chủ đầu tư, nhà thầu

* Kiểm tra

08

 

Tổng cộng

24

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207