Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG LẬP DỰ TOÁN

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thời gian học: 04 ngày           

 

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Phương pháp đo bóc khối lượng:

- Mục đích, ý nghĩa của công tác đo bóc khối lượng;

- Nguyên tắc đo bóc khối lượng;

- Sai sót thường gặp trong công tác đo bóc khối lượng;

- Phương pháp đo bóc khối lượng theo hướng dẫn của bộ Xây dựng;

- Thực hiện công tác đo bóc khối lượng với một công trình cụ thể. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của học viên trong quá trình thực hiện.

08

2

Phương pháp xây dựng định mức, đơn giá xây dựng công trình:

- Hướng dẫn áp dụng định mức đã có;

- Hướng dẫn điều chỉnh định mức đã có;

- Hướng dẫn xây dựng định mức mới phù hợp với đặc thù của công trình cụ thể;

- Phương pháp xây dựng đơn giá xây dựng công trình (phương pháp tính giá vật liệu đến chân công trình; phương pháp tính chi phí nhân công; phương pháp xác định giá ca máy, và giá thuê máy);

- Làm một vài ví dụ về áp dụng, điều chỉnh, xây dựng mới định mức dự toán cho công trình cụ thể ở phần đo bóc khối lượng;

- Xây dựng đơn giá cho các công việc trong công trình cụ thể ở phần đo bóc khối lượng. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của học viên trong quá trình thực hiện.

16

3

Phương pháp lập dự toán xây dựng công trình

- Các phương pháp lập dự toán hiện hành;

- Các phương pháp điều chỉnh dự toán hiện hành;

- Các hệ số nhân công, máy thi công thường gặp.

- Lập dự toán cho công trình cụ thể ở phần đo bóc khối lượng. Đồng thời giải đáp các thắc mắc của học viên trong quá trình thực hiện.

* Kiểm tra

08

 

Tổng cộng

32


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207