Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Thời gian học: 3 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về dự án đầu tư

- Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư.

- Khái niệm về dự án đầu tư;

- Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư.

- Phân loại dự án đầu tư.

- Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư

- Nội dung quản lý dự án đầu tư.

- Các hình thức quản lý dự án đầu tư.

04

2

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

- Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.

- Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

04

3

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

- Mục tiêu yêu cầu

- Theo dõi dự án đầu tư

- Kiểm tra dự án đầu tư

- Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

- Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

04

4

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

- Mục tiêu yêu cầu

- Theo dõi dự án đầu tư

- Kiểm tra dự án đầu tư

- Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

04

5

Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

- Mục tiêu yêu cầu

- Theo dõi tổng thể đầu tư

- Kiểm tra tổng thể đầu tư

- Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế

- Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

04

6

Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

- Mục tiêu yêu cầu

- Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư

- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư.

- Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

- Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

- Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

04

 

Kiểm tra cuối khoá

 

 

Tổng cộng

24


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207