Chương trình bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới BĐS và điều hành sàn giao dịch BĐS

CHƯƠNG TRÌNH

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

VÀ ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian học: 12 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản

- Pháp luật về kinh doanh bất động sản

- Pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật -Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Bộ Luật Dân sự

- Quy định pháp luật về thế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành

12

2

Thị trường bất động sản

- Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản

- Phân loại thị trường bất động sản

- Các yếu tố của thị trường bất động sản

- Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản

- Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản

- Giá trị và giá cả bất động sản

08

3

Đầu tư kinh doanh bất động sản

- Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản

- Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

- Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản

- Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản

- Thông tin và hồ sơ bất động sản

08

4

Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

- Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin

04

5

Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản

- Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản

- Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản

- Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản

- Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản

- Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản

- Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản

- Đạo đức nghề nghiệp trong môi giới bất động sản

08

6

Quy trình  và kỹ năng môi giới bất động sản

- Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản

- Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản

- Lập hồ sơ thương vụ môi giới

- Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới

- Marketing bất động sản

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch BĐS

- Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản

- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng

16

7

Thực hành và viết báo cáo thu hoạch

* Kiểm tra Phần Môi giới BĐS

16

8

Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản

- Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản

- Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản

- Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

- Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản

- Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản

- Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

- Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch

- Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản

08

9

Thực hành và viết báo cáo thu hoạch

- Kiểm tra phần điều hành sàn giao dịch BĐS

16

 

Tổng cộng

96

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207