Chương trình đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

 (Thời gian học: 3 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2

2

Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);

- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

2

3

Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

- Sơ tuyển;

- Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

4

4

Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu.

4

5

Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu.

4

6

Chuyên đề 6: Hợp đồng

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án.

4

7

Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

- Kiểm tra (60 phút)

4

 

Tổng cộng

24


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207