Chương trình ĐTBD nâng cao năng lực toàn diện quản lý dự án sử dụng vốn ODA

CHƯƠNG TRÌNH

 ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC TOÀN DIỆN

QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

(Mã số: CTK- QLDA ODA II)

(Thời gian học: 4,5 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)

1. Vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi

2. Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án

3. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án

4. Kí kết điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA

5. Quản lí thực hiện dự án

6. Hoàn thành, chuyển giao kết quả thực hiện dự án

8

2

TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN  ODA VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  DỰ ÁN ODA

1. Khái niệm cơ bản về quản lý dự án ODA

2. Cơ cấu tổ chức quản lý dự án ODA

3. Cấu trúc sản phẩm, quy trình và phân chia công việc dự án ODA

4. Lập kế hoạch và tiến độ thực hiện dự án ODA

4

3

QUẢN LÝ MUA SẮM VÀ ĐẤU THẦU TRONG DỰ ÁN ODA

1. Các vấn đề chung về đấu thầu

- Định nghĩa đấu thầu

- Yêu cầu trong hoạt động đấu thầu sử dụng vốn ODA

- Các văn bản áp dụng

- Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Các phương thức và quy trình, thủ tục áp dụng trong đấu thầu

- Giới thiệu về các phương thức đấu thầu

- Phương thức và quy trình, thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa

- Phương thức và quy trình, thủ tục đấu thầu xây lắp

- Phương thức, quy trình, thủ tục tuyển chọn và thuê tư vấn

- Giới thiệu hình thức đấu thầu qua mạng

3. Phân loại và các lưu ý khi thực hiện hợp đồng

8

 

4

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH DỰ ÁN ODA

1.Tổng quan về công tác quản lý tài chính dự án ODA

2. Lập kế hoạch tài chính dự án ODA

3. Giải ngân, thanh toán nguồn vốn ODA

4. Quyết toán và kiểm toán dự án ODA

8

5

QUẢN LÝ NHÂN SỰ DỰ ÁN ODA

1. Các khái niệm cơ bản về quản lý nhân sự  dự án

2. Lập kế hoạch nhân sự trong dự án

3. Xây dựng nhân sự dự án

4. Duy trì và phát triển nhân sự dự án

5. Quản lý hợp đồng lao động trong dự án

4

6

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ODA

1. Các loại hình theo dõi, đánh giá trong quản lý dự án

2. Lập kế hoạch đánh giá, giám sát trong quản lý dự án

3. Thiết lập các chỉ báo theo dõi, đánh giá dự án

4. Báo cáo theo dõi, đánh giá dự án

4

 

TỔNG CỘNG

36

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207