Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ODA

(Mã số: CTK- QLDA ODA I)

(Thời gian học: 4,5 ngày)

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

1. Khái niệm, lĩnh vực ưu tiên, nguyên tắc, quy trình quản lý dự án sử dụng vốn ODA

2. Lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án

3. Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án

4. Kí kết điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA

5. Quản lí thực hiện chương trình, dự án

6. Quản lí nhà nước về vốn ODA

4

2

HÌNH THỨC TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

1. Hình thức quản lý dự án

2. Cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động, điều kiện năng lực

3. Vị trí, chức năng của Ban quản lý dự án

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án

5. Tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án

4

3

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

1. Quản lý thiết kế

2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

3. Quản lý lựa chọn nhà thầu

4. Quản lý hợp đồng*

5. Giải ngân, thanh toán, quyết toán nguồn vốn ODA*

20

4

VỐN ĐỐI ỨNG SỬ DỤNG TRONG DỰ ÁN; GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU KHÁC VỚI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

1. Vốn đối ứng sử dụng trong dự án sử dụng vốn ODA và một số yêu cầu khác với dự án sử dụng vốn ODA

2. Giám sát, đánh giá dự án sử dụng vốn ODA

4

5

BÁO CÁO KINH NGHIỆM QUẢN LÝ DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA

1. Báo cáo kinh nghiệm quản lý dự án sử dụng vốn ODA

2. Kiểm tra

4

 

TỔNG CỘNG

36


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207