Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thời gian học: 6 ngày

 

TT

Nội dung

Số tiết

1

Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Những vấn đề chung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Giới thiệu tổng quan các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình

- Khái niệm về dự án đầu tư xây dựng công trình

- Những nguyên tắc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Phân loại, nhóm dự án đầu tư xây dựng công trình

- Xác định chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

- Mục tiêu, yêu cầu của quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Các hình thức quản lý thực hiện dự án

* Trình tự, thủ tục lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Điều tra, khảo sát để xác định dự án

- Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình

- Thẩm định, phê duyệt dự án vào báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình

- Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình

- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng

- Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng

12

2

Lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Các văn bản pháp lý hiện hành về lựa chọn nhà thầu trong hoạt động XD

- Mục đích, yêu cầu đối với lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

- Các hình thức lựa chọn nhà thầu

- Trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng

04

3

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng

- Các loại hợp đồng trong hoạt động xây dựng

- Hồ sơ và nội dung của hợp đồng xây dựng

- Quản lý hợp đồng xây dựng

- Thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng

04

4

Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

- Xác lập các công việc và sắp xếp trình tự thực hiện

- Dự trù thời gian và nguồn lực của dự án xây dựng

- Lập tiến độ và phê duyệt tiến độ của dự án xây dựng

- Quản lý tiến độ của dự án xây dựng

04

5

Quản lý chất lượng của dự án đầu tư xây dựng công trình

* Quản lý chất lượng công trình xây dựng theo pháp luật

- Quá trình đổi mới văn bản quy phạm pháp luật

- Yêu cầu về quản lý chất lượng trong các giai đoạn thực hiện dự án

* Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng

- Chiến lược chất lượng

- Điều kiện để đạt được chất lượng

- Tiếp cận mô hình quản lý chất lượng theo ISO-9000

08

6

Quản lý chi phí của dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

- Nội dung chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

- Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình

- Lập dự toán xây dựng công trình

- Định mức kinh tế kỹ thuật trong đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng công trình

- Phương pháp kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình

08

7

 

Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

* Quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng

- Quy định và trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện dự án đầu tư và xây dựng về mặt quản lý an toàn lao động và môi trường xây dựng

- Kế hoạch quản lý an toàn và môi trường xây dựng

- Các biện pháp kiểm soát và đảm bảo an toàn lao động và môi trường xây dựng

* Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình

- Nhận dạng và phân tích các loại rủi ro

- Việc xác định kế hoạch đối phó bất trắc xảy ra và các điều kiện tiến hành/kết thúc

- Chỉ đạo đối phó với rủi ro

- Bảo hiểm trong hoạt động xây dựng

04

8

Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

* Thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Căn cứ thanh toán vốn đầu tư

- Tạm ứng và thu hồi vốn tạm ứng

- Thanh toán vốn đầu tư theo khối lượng hoàn thành

* Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình

- Khái niệm và phân loại quyết toán đầu tư

- Yêu cầu của một báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Nội dung báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

- Trình tự, thủ tục quyết toán vốn đầu tư

- Thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư

04

 

Kiểm tra cuối khoá

 

 

Tổng cộng

48

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207