Chương trình bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo các cấp của các doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DÀNH CHO CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA CÁC DOANH NGHIỆP

(Thời gian học: 05 ngày)

 

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1Quản trị về chiến lược kinh doanh và chiến lược đầu tư

1. Kĩ năng quản trị chiến lược kinh doanh
2. Kĩ năng quản trị chiến lược đầu tư
3. Kĩ năng quản trị Bảng điểm cân bằng lợi ích

08

2

Chuyên đề 2. Quản trị về nhân sự và chi phí nhân sự bộ máy

1. Công tác tuyển dụng và đào tạo trong doanh nghiệp
2. Quản trị về sử dụng lao động trong doanh nghiệp Quản trị chi phí lao động

08

3

Chuyên đề 3. Quản trị về cạnh tranh và rủi ro

1. Quản trị về cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường
2. Quản trị rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính doanh nghiệp

08

4

Chuyên đề 4Quản trị về tài chính doanh nghiệp

1. Quản trị về đầu tư tài chính
2. Quản trị về vốn Quản trị về phân phối lợi nhuận và đảm bảo an toàn vốn kinh doanh Quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp

08

5

Chuyên đề 5. Quản trị về doanh thu, chi phí và lợi nhuận doanh nghiệp

1. Quản trị doanh thu

2. Quản trị chi phí

3. Quản trị các chỉ tiêu lợi nhuận

Trao đổi và giải đáp

08

 

Tổng cộng

40


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207