Tập huấn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

THÔNG BÁO TẬP HUẤN

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ

về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn

Ngày 14/8/2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng thay thế cho Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nghị định này quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) về sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng, định mức và giá xây dựng, chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng, thanh toán và quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thông báo tổ chức khoá Tập huấn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn, cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn:

- Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

- Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng;

- Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;

- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng: Lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

3. Thời gian và địa điểm tập huấn: mỗi khóa tập huấn tổ chức trong 01 ngày tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh – dự kiến vào tháng 3/2020 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau khi các đơn vị gửi danh sách đăng ký).

4. Kinh phí khóa tập huấn: 500.000đồng/người (Năm trăm nghìn đồng)

Kinh phí trên bao gồm các chi phí: giảng dạy, tài liệu, hội trường và các chi phí khác phục vụ khóa tập huấn.

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham gia tập huấn, đề nghị gửi danh sách đăng ký về Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, km 10 đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội, ĐT: 024.35522216 – 024.33120207; Email: hvcbxd@amc.edu.vn;  Website: www.amc.edu.vn.

- Hà Nội: 024.35522216 – 024.33120207

- Đà Nẵng:  (0236) 3530852 - Email:hvcbxd.pvmt@amc.edu.vn

- TP HCM: (028) 35531066 - Email: hvcbxd.pvmn@amc.edu.vn

  

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn

Tên đơn vị:............................................................................................................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Số điện thoại:............................................ Số Fax:................................................

Đăng ký cho các cán bộ, viên chức dưới đây tham gia khoá tập huấn kể trên:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

cá nhân

E-mail

Đăng ký học tại

Hà Nội

Đà Nẵng

TP HCM

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................ngày.........tháng...........năm 2020

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207