Tập huấn, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong XD, SX VLXD và trong quản lý ngành XD

(AMC) Tập huấn, phổ biến các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong XD, SX VLXD và trong quản lý ngành XD
Nội dung
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207