Khóa tập huấn phòng chống ảnh hưởng của thiên tai và biến đối khí hậu đối với công trình xây dựng

STT

CHUYÊN ĐỀ

SỐ TIẾT

1

Chuyên đề 1. Tổng quan về Thiên tai và biến đổi khí hậu, những quy định cơ bản của pháp luật.

1. Luật phòng chống thiên tai số 33/2013/QH13 thông qua ngày 19/6/2013 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2014.

2. Nghị định số 66/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai, ban hành ngày 04/7/2014 và có hiệu lực từ ngày 20/8/2014.

3. Chỉ thị của địa phương (của Tỉnh, Huyện nơi mở lớp)

4.Đặc điểm tình hình thiên tai tại địa phương (nơi mở lớp). Đặc điểm các công trình xây dựng trên địa bàn và những nguy cơ tiềm ẩn.

02

2

Chuyên đề 2. Giải pháp công trình xây dựng ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu.(Trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng, và sử dụng công trình)

1. Giải pháp lựa chọn địa điểm, quy hoạch, thiết kế và xây dựng nhà hạn chế thiên tai.

2.Giải pháp đối với công trình đang sử dụng:

-Ứng phó với ảnh hưởng của Gió lốc, Bão;

- Ứng phó với ảnh hưởng của Mưa lớn, Ngập, Lụt;

- Ứng phó với ảnh hưởng của không khí biển và nước biển;

- Ứng phó với ảnh hưởng của trượt lở đất;

- Ứng phó với ảnh hưởng của động đất.

3. Đối với công trình đang thi công.

- Ứng phó với ảnh hưởng của Gió lốc, Bão;

- Ứng phó với ảnh hưởng của Mưa lớn, Ngập, Lụt;

- Ứng phó với ảnh hưởng của không khí biển và nước biển;

- Ứng phó với ảnh hưởng của trượt lở đất;

- Ứng phó với ảnh hưởng của động đất.

4. Những bài học kinh nghiệm trên địa bàn (nơi mở lớp) và những địa phương có tính chất tương tự.


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207