Khóa tập huấn Luật AT,VS LĐ và các Nghị định hướng dẫn

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

LUẬT AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN

 (dành cho NSDLĐ, cán bộ CĐ, ATVSV trong doanh nghiệp xây dựng)

1.      Giới thiệu

Chương trình tập huấn Luật an toàn, vệ sinh lao động và các Nghị định hướng dẫn được thiết kế nhằm cung cấp cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp xây dựng những quy định mới về an toàn, vệ sinh lao động để bảo đảm an toàn và sức khỏe người lao động trong quá trình lao động sản xuất, đồng thời, bảo vệ sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp.

2.      Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ trang bị cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp xây dựng những kiến thức cơ bản sau:

- Nguyên tắc bảo đảm ATVSLĐ; Quyền và nghĩa vụ về ATVSLĐ của NLĐ, NSDLĐ và tổ chức công đoàn.

- Các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho NLĐ; Kiểm định kỹ thuật ATLĐ, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường lao động.

- Các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ và TNLĐ, BNN; Bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc.

- Bảo đảm ATVSLĐ đối với một số lao động đặc thù.

- Bảo đảm ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

3.Đối tượng tham dự:

- Người sử dụng lao động trong doanh nghiệp Xây dựng.

- Cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp  Xây dựng.

- An toàn, vệ sinh viên trong các doanh nghiệp xây dựng.

4.Thời gian

- Khóa học được thực hiện trong 1 ngày.

- Nội dung và thời lượng học có thể thay đổi, phù hợp với yêu cầu của học viên.

5. Địa điểm: Tại Học viện cán bộ Quản lý xây dựng và Đô thị ( Bộ Xây dựng) hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.

6.Nội dung khóa học

Nội dung chi tiết nêu rõ trong Phụ lục Giới thiệu Khóa học

7.Phương pháp giảng dạy

Khóa tập huấn áp dụng các phương pháp trao đổi và thảo luận trên lớp, kết hợp tình huống thực tiễn để tạo ra sự hứng thú cho học viên.

8.Giảng viên

Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

9.Liên hệ

Phòng Xúc tiến đào tạo, Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

Điện thoại: (04) 35522216

-------------------------------------------------------------------------

Phụ lục 1. Chương trình tập huấn Luật AT,VS LĐ và các NghỊ định hướng dẫn dành cho NSDLĐ, cán bộ CĐ, ATVSV trong doanh nghiệp xây dựng

STT

Nội dung

Thời gian

(Tiết)

1

Chuyên đề 1. Giới thiệu Luật An toàn, vệ sinh lao động

I. Quy định chung

II.Các biện pháp phòng, chống yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động.

III. Các biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

IV.  Bảo đảm ATVSLĐ đối với một số lao động đặc thù

V. Bảo đảm ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh

VI. Quản lý nhà nước về ATVSLĐ

4

2

Chuyên đề 2. Giới thiệu Nghị định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

Chuyên đề 3. Giới thiệu Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

Chuyên đề 4. Giới thiệu Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

4

 

Tổng cộng

8

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207