Tập huấn Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ

-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------


CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 42/2017/NĐ-CP NGÀY 05/04/2017 CỦA CHÍNH PHỦ

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 06 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG                

1.Mục đích:

Tập huấn Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án,  nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các lĩnh vực có liên quan nắm bắt được quy định mới về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng, thời gian:

a) Đối tượng: Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

b) Thời gian: 4 tiết bao gồm lý thuyết và trao đổi, thảo luận trên lớp.

STT

Nội dung

Thời gian

(Tiết)

1

Giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Phân loại dự án đầu tư xây dựng

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng

- Thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở

- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

- Thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

- Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án

- Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; vốn nhà nước ngoài ngân sách; dự án sử dụng vốn khác

- Quy trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình

- Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng

- Bãi bỏ một số các quy định

- Xử lý chuyển tiếp

$1ü  Trao đổi, thảo luận

4

 

Tổng cộng

4

 

 

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

 

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207