Khóa tập huấn Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

QUYẾT ĐỊNH 79/QĐ-BXD NGÀY 15 NGÀY 02 THÁNG 2017

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ

QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Mục đích:

Cập nhật quy định mới về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng trong tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, xác định giá gói thầu và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng, thời gian:

a) Đối tượng: Chủ đầu tư, ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, tư vấn quản lý dự án, nhà thầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và các cá nhân có nhu cầu.

b) Thời gian: 8 tiết bao gồm lý thuyết và trao đổi, thảo luận trên lớp.

STT

Nội dung

Thời gian

(Tiết)

1

I. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quản lý dự án

1.      2.Định mức chi phí quản lý dự án

II. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1. Hướng dẫn chung áp dụng định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

3. Định mức chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

4. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thiết kế xây dựng

5. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứutiền khả thi, khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật

6. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng

7. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu

8. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí giám sát

9. Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí quy đổi vốn đầu tư xây dựng

10. Hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn

8

 

Tổng cộng

8

 

 

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207