Chương trình bồi dưỡng kỹ năng về quản lý chi phí, quản lý tài chính cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa

CHƯƠNG TRÌNH

 BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG VỀ QUẢN LÍ CHI PHÍ, QUẢN LÍ TÀI CHÍNH

CHO DOANH NGHIỆP SAU CỔ PHẦN HÓA

(Thời gian học: 3,5 ngày)

 

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1. Đặc thù quản lý của doanh nghiệp sau cổ phần hóa
1. Mô hình quản lý doanh nghiệp sau cổ phần hóa

1.1 Những  quy định pháp lí và quy định về quản lí trong doanh nghiệp sau cổ phần hóa (Luật doanh nghiệp; Điều lệ công ty; các quy chế hoạt động và quy chế tài chính)

1.2  Chức năng và nhiệm vụ của

-  Hội đồng quản trị, chức năng,nhiệm vụ

- Ban Kiểm tra, kiểm soát

- Ban giám đốc doanh nghiệp

2. Đặc thù quản lý sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, chính sách lao động, tiền lương

2.1 Đặc thù về quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa

2.2  Đặc thù quản trị tài chính sau cổ phần hóa

08

2

Chuyên đề 2. Kĩ năng quản lí chi phí và và giá thành trong công tác quản trị doanh nghiệp

1. Nội dung và kĩ năng quản trị chi phí doanh nghiệp

-  Quản lí tài sản lưu động và  trích lập dự phòng

- Quản lí giá thành và các chi phí kinh doanh

- Hệ thống tài khoản , báo cáo kế toán và tổ chức sổ kế toán chi phí

- Phân tích và xử lí thông tin trong kế toán chi phí

2. Nội dung quản lí chi phí sử dụng vốn trong doanh nghiệp

-  Nguyên tắc quản lí chi phí sử dụng vốn

-  Chi phí sử dụng vốn từng nguồn tài trợ

-  Chi phí sử dụng vốn bình quân

-  Điều chỉnh rủi ro cho chi phí sử dụng vốn

-  Chi phí sử dụng vốn cận biên

08

3

Chuyên đề 3. Kĩ năng quản trị tài chính trong doanh nghiệp

1. Kỹ năng quản lí vốn, nguồn vốn  đầu tư

- Phương pháp xác lập và cân bằng cơ cấu tài chính tối ưu

- Phương pháp cân đối công Nợ và giảm thiểu rủi ro về công nợ

- Kĩ năng đầu tư và sử dụng vốn đạt hiệu quả max

- Kĩ năng duy trì sự tăng trưởng bền vững các chỉ số phát triển doanh nghiệp

- Kĩ năng quản trị rủi ro về tài chính doanh nghiệp

2. Kỹ năng về quản trị dòng tiền trong kinh doanh

- Phương pháp lập dự toán về dòng tiền thu, chi

- Kĩ năng quản trị dòng tiền cân đối bền vững

08

4

Giải đáp và trao đổi

04

 

Tổng cộng

28


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207