Chương trình bồi dưỡng tăng cường năng lực cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp ngành Xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH

BỒI DƯỠNG TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ

 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

(Thời gian học: 08 ngày)

STT

Nội dung

Số tiết

I

Module 1: QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1

Chuyên đề 1: Quản trị chiến lược kinh doanh

1.Tổng quan về quản trị chiến lược

2.Phân tích môi trường bên ngoài của doanh nghiệp

3.Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

4.Lựa chọn chiến lược

5.Các chiến lược của doanh nghiệp

6.Tổ chức thực hiện và đánh giá chiến lược

08

2

Chuyên đề 2: Quản trị nhân sự

1.Quản trị nhân sự

- Chiến lược, chính sách về nhân sự

- Đánh giá nhân sự

- Đào tạo và phát triển nhân sự

- Tạo động lực cho nhân viên

2.Quản trị hoạt động của doanh nghiệp

- Các chức năng quản trị trong doanh nghiệp

- Bản chất quản trị trong doanh nghiệp

- Những thách thức, khó khăn trong quản trị hoạt động doanh nghiệp

08

3

Chuyên đề 3: Quản trị tài chính doanh nghiệp

1.Nguyên tắc về quản trị tài chính doanh nghiệp

2.Chiến lược quản trị tài chính doanh nghiệp

3.Nội dung quản trị tài chính doanh nghiệp

4.Kỹ năng đọc và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

08

4

Chuyên đề 4: Quản trị rủi ro và vượt qua khủng hoảng trong kinh doanh

1.Quản trị rủi ro kinh doanh

- Tổng quan về rủi ro của doanh nghiệp

- Quản trị rủi ro kinh doanh

2.Quản trị khủng hoảng

- Khủng hoảng và vấn đề

- Quản trị khủng hoảng

04

5

Chuyên đề 5: Quản trị sự thay đổi

1.Bản chất của sự thay đổi

2.Một số lý thuyết về quản trị sự thay đổi

3.Lãnh đạo, quản lý sự thay đổi

4.Các yếu tố cấu thành sự thay đổi

5.Quy trình quản trị sự thay đổi

04

6

Chuyên đề 6: Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

1.Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp

2.Vai trò của văn hóa doanh nghiệp và ý nghĩa với người quản lý doanh nghiệp

3.Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp vững mạnh

08

II

Module 2: NÂNG CAO KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO

1

Chuyên đề 1:  Nghệ thuật giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

04

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng giải quyết xung đột trong lãnh đạo, quản lý

04

3

Chuyên đề 3: Kỹ năng thuyết trình và điều hành cuộc họp

04

4

Chuyên đề 4: Kỹ năng giao việc và ủy quyền cho cấp dưới

04

5

Chuyên đề 5: Ứng dụng văn hóa phương Đông trong lãnh đạo, quản lý

08

 

Cộng

64

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207