Chương trình ĐTBD nâng cao năng lực Ban kiểm soát trong các doanh nghiệp ngành Xây dựng

CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO  NĂNG LỰC BAN KIỂM SOÁT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG

(Thời gian học: 04 ngày)

STT

Nội dung

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Kiến thức pháp luật dành cho Ban kiểm soát

04

2

Chuyên đề 2: Kỹ năng phân tích, thẩm định các báo cáo tài chính

08

3

Chuyên đề 3: Thẩm định các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập

04

4

Chuyên đề 4: Đánh giá năng lực vốn và kiểm soát rủi ro tài chính

04

5

Chuyên đề 5: Kỹ năng kiểm soát một số hoạt động của doanh nghiệp

04

6

Chuyên đề 6: Thiết lập Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực Quốc tế

04

7

Chuyên đề 7: Kỹ năng soạn thảo và trình bày báo cáo của Ban kiểm soát; kinh nghiệm trong giải quyết mối quan hệ giữa Kiểm soát viên, người đại diện vốn và chủ sở hữu doanh nghiệp

04

 

Tổng cộng

32


ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207