Quản lý chi phí và thanh quyết toán công trình

Danh sách câu hỏi Năm

Chuyển tiếp chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án, chứng chỉ hành nghề

2021

Phân cấp thẩm định và thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu

2021

Ban Quản lý dự án khu vực hưởng chi phí quản lý thế nào

2021

Phần việc nào tính vào chi phí tư vấn

2021

Chủ đầu tư tự thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu

2021

Thẩm quyền duyệt dự toán dự án đầu tư công

2021

Hướng dẫn nội dung liên quan đến thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án

2021

Hướng dẫn thực hiện khối lượng phát sinh trong các gói thầu thi công xây dựng

2021

Quyết toán tiền bảo hành công trình vốn NSNN thế nào

2021

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Bắc Kạn về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2021

Cách tính chi phí giám sát thi công xây dựng

2021

Trình duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

2020

Chi phí của Ban giám sát đầu tư cộng đồng

2020

Áp dụng định mức cho các công trình thuộc quần đảo Trường Sa

2020

Thẩm quyền thẩm định chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

2020

Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2020

Quy định đối với dự toán các chi phí chuẩn bị thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công

2020

Tính chi phí bảo hiểm công trình theo Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

2020

Áp dụng định mức chi phí thiết kế

2020

Chi phí được quyết toán phải nằm trong tổng mức đầu tư

2020

Ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư

2020

Xác định chiều cao ghi theo định mức Thông tư số 10/2019/TT-BXD

2020

Cách tính định mức vận chuyển đất đắp theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng

2020

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

2020

Chi phí thí nghiệm phục vụ công tác khảo sát xây dựng

2020

Cơ quan nào có trách nhiệm lập tờ trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư?

2020

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

2020

Xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

2020

Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình theo chiều cao

2020

Chi phí quản lý dự án

2020

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2020

Lập dự toán theo hướng dẫn của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

2020

Hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP

2020

Thành phần hao phí công tác trát ban hành kèm theo Định mức 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007

2020

Áp dụng định mức công tác bê tông mặt đường

2020

Định mức xây dựng

2020

Áp dụng định mức xây dựng

2020

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án

2020

Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

2020

Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

2020

Xác định chi phí quản lý dự án của Ban quản lý bảo trì thuộc Sở giao thông vận tải

2020

Áp dụng nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/9/2019

2020

Định mức tàu đóng cọc và máy đóng cọc

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207