Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng

Danh sách câu hỏi Năm

Phân loại dự án có theo tổng mức đầu tư

2021

Thỏa thuận nhận góp vốn thực hiện trước hay sau khi có chủ trương đầu tư

2021

Giao chủ đầu tư thực hiện dự án

2021

Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

2021

Chủ đầu tư được tự thẩm tra thiết kế khi có đủ điều kiện năng lực

2021

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

2021

Lĩnh vực quản lý dự án

2021

Tất toán khoản vay trước hạn sẽ bị thu hồi ưu đãi lãi suất

2021

Điều chỉnh dự án do vượt tổng mức đầu tư thế nào

2021

Có được gộp các hạng mục công việc thành một gói thầu

2021

Chi phí bảo hiểm tài sản của dự án có được tính trừ thuế không

2021

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm xử lý tình huống trong đấu thầu

2021

Áp dụng nhóm nhân công trong định mức gia công và lắp đặt khung sàn đạo thi công mố trụ cầu

2021

Không được yêu cầu nhà đầu tư nộp thêm giấy tờ

2021

Điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán

2021

Khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá có tính vào chi phí được trừ

2021

Hướng dẫn xác định giá nhân công xây dựng

2021

Căn cứ thanh toán khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng

2021

Hướng dẫn về thủ tục hoàn công trong trường hợp chủ đầu tư tự cung cấp vật tư, vật liệu

2021

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ

2021

Có được kê khai nhân sự giống nhau trong nhiều gói thầu

2021

Công trình nhà văn phòng trong dự án công nghiệp có được phân loại là công trình dân dụng không

2021

Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

2021

Trả lời kiến nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

2021

Nhà thầu được thanh toán theo đúng giá trong hợp đồng

2021

Hồ sơ đề xuất tài chính thế nào là hợp lệ

2021

Dự án từ nguồn vốn của DN có áp dụng theo Luật Đầu tư

2021

Hợp đồng trọn gói thanh toán theo nội dung ký kết

2021

Điều kiện viên chức ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

2021

Có được phép quy định chỉ mời thầu nhà thầu độc lập

2021

Dự toán điều chỉnh áp dụng bộ định mức nào

2021

Căn cứ xác định dự án phải áp dụng Luật Đấu thầu

2021

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

2021

Dự toán điều chỉnh có cần xin ý kiến người quyết định đầu tư

2021

Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

2021

Phải ban hành thông báo khi thu hồi đất

2021

Chọn nhà đầu tư dự án BT theo quy định nào

2021

Dự án không triển khai hết, tính chi phí quản lý thế nào

2021

Có được chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác

2021

Điều chỉnh hợp đồng xây dựng

2020

Đối với các trường hợp dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có phải thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP như báo cáo nghiên cứu khả thi hay không?

2020

Trách nhiệm của Chủ đầu tư về phê duyệt nhà thầu phụ/nhà cung cấp vật liệu quan trọng

2020

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2020

Thời gian thực hiện dự án

2020

Có thể thương thảo khi nhà thầu đưa giá cao hơn dự toán?

2020

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2020

Điều chỉnh dự án, thiết kế

2020

Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế

2020

Chủ trì hạng mục thoát nước

2020

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207