Quản lý dự án, đầu tư và hợp đồng trong xây dựng

Danh sách câu hỏi Năm

Hồ sơ đề xuất tài chính thế nào là hợp lệ

2021

Dự án từ nguồn vốn của DN có áp dụng theo Luật Đầu tư

2021

Hợp đồng trọn gói thanh toán theo nội dung ký kết

2021

Điều kiện viên chức ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

2021

Có được phép quy định chỉ mời thầu nhà thầu độc lập

2021

Dự toán điều chỉnh áp dụng bộ định mức nào

2021

Căn cứ xác định dự án phải áp dụng Luật Đấu thầu

2021

Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

2021

Dự toán điều chỉnh có cần xin ý kiến người quyết định đầu tư

2021

Đất không có giấy tờ, trường hợp nào được cấp sổ đỏ

2021

Phải ban hành thông báo khi thu hồi đất

2021

Chọn nhà đầu tư dự án BT theo quy định nào

2021

Dự án không triển khai hết, tính chi phí quản lý thế nào

2021

Có được chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nông nghiệp khác

2021

Đối với các trường hợp dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có phải thực hiện theo quy định tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP như báo cáo nghiên cứu khả thi hay không?

2020

Trách nhiệm của Chủ đầu tư về phê duyệt nhà thầu phụ/nhà cung cấp vật liệu quan trọng

2020

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

2020

Thời gian thực hiện dự án

2020

Có thể thương thảo khi nhà thầu đưa giá cao hơn dự toán?

2020

Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2020

Điều chỉnh dự án, thiết kế

2020

Lựa chọn hình thức hợp đồng đối với gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế

2020

Chủ trì hạng mục thoát nước

2020

Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư công

2020

Điều chỉnh quy mô dự án

2020

Quy mô đầu tư dự án

2020

Lựa chọn nhà thầu

2020

Ký hợp đồng thi công

2020

Hướng dẫn quản lý dự án

2020

Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát sau khi đấu thầu

2020

Hướng dẫn công tác lập định mức dự toán xây dựng mới, định mức dự toán xây dựng điều chỉnh

2020

Điều chỉnh chủ trương đầu tư

2020

Hình thức quản lý dự án

2020

Hồ sơ hoàn công

2020

Chỉ được điều chỉnh hợp đồng trọn gói với các công việc ngoài thiết kế

2020

Thanh toán hợp đồng điều chỉnh giá như nào?

2020
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207