Chương trình mới

CHƯƠNG TRÌNH BD NÂNG CAO NĂNG LỰC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ

Y DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC XỬ LÝ VI PHẠM TRẬT TỰ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-HVCBXD ngày 10/8/2015 của Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị)

1. Mục đích:

Cập nhật kiến thức pháp luật xây dựng mới nhất; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

2. Yêu cầu:

Kết thúc khóa học, học viên phải nắm vững kỹ năng xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng để áp dụng hiệu quả trong công việc của mình.

3. Đối tượng học viên:

- Cán bộ, công chức làm công tác thanh tra xây dựng; quản lý trật tự xây dựng;

- Cán bộ, công chức có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

4. Thời gian: 40 tiết (5 ngày học). 

5. Nội dung khóa học: 

STT

Chuyên đề

 

Số tiết

1

Chuyên đề 1: Kỹ năng quản lý trật tự xây dựng

 1. Đối tượng, phạm vi quản lý trật tự xây dựng;

2. Quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch và giấy phép xây dựng;  

3. Các tình huống vi phạm trật tự xây dựng thường gặp;

4. Kinh nghiệm giải quyết và áp dụng các văn bản pháp luật để xử lý.

08

 2

Chuyên đề 2: Nhận diện các hành vi vi phạm trật tự xây dựng và kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

1. Nhận diện và phân loại các hành vi vi phạm hành chính trong xây dựng với các vi phạm khác;

2. Trình tự, thủ tục lập biên bản vi phạm hành chính;

3. Trao đổi kinh nghiệm thực tế trong quá trình lập biên bản.

04

3

Chuyên đề 3:  Nguyên tắc, trình tự, thủ tục và kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Nguyên tắc, trình tự, thủ tục xử phạt;

2. Kỹ năng xác định thẩm quyền áp dụng các hình thức xử phạt;

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả.

08

 4

Chuyên đề 4:  Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

1. Quy định chung về quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

2. Kỹ năng ban hành Quyết định xử phạt;

3. Biện pháp bảo đảm thực hiện quyết định xử phạt.

04

 5

Chuyên đề 5:  Thực hiện cưỡng chế phá dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

1. Kỹ năng ra Quyết định cưỡng chế;

2. Xây dựng phương án cưỡng chế;

3. Quy trình cưỡng chế (Thẩm quyền, trình tự thủ tục);

4. Trao đổi kinh nghiệm về cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm.

08

 6

Chuyên đề 6: Kỹ năng tiếp nhận thông tin vụ việc và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Kỹ năng tiếp nhận và phân loại thông tin;

2. Kỹ năng phân tích và xử lý vụ việc;

3. Tiếp nhận và xử lý thông tin;

4. Tiếp công dân.

04

7

Kiểm tra

04

Lưu ý: Tùy theo tình hình thực tế, Chương trình được rút ngắn thời lượng nhưng không thấp hơn 24 tiết (3 ngày).

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207