Ngày đăng 10/04/2024 | 12:00 AM

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị tham gia Hội nghị thông tin tuyên truyền chuyên đề quý I/2024

Lượt xem: 170  |  Chia sẻ: 0
(AMC) Căn cứ vào công văn 696 - CV/ĐU ngày 08/4/2024 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024, Đảng ủy Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức cho toàn thể đảng viên tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Nhân dịp kỷ niệm 17 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007-11/4/2024) và hướng tới Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/4/2024); Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), ngày 10/04, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề Quý I năm 2024 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có 424 điểm cầu và hơn 17.350 đại biểu tham dự.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - báo cáo viên của Hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo tại các điểm cầu; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Đảng ủy Khối, Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối, thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối, đại diện thường trực, Ban thường vụ, Ban Chấp hành các đảng ủy trực thuộc và cán bộ, đảng viên của 61 Đảng bộ trực thuộc Khối.

Căn cứ vào công văn 696 - CV/ĐU ngày 08/4/2024 của Đảng ủy Bộ Xây dựng về việc tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024, Đảng ủy Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện/AMC) tổ chức cho toàn thể đảng viên tham gia Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Học viện Cán bộ có đồng chí Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Học viện, các đồng chí phó giám đốc, các đồng chí đảng ủy viên và đông đủ các đảng viên.

Hội nghị diễn ra trong buổi sáng thứ 4 ngày 10/4/2024 với 2 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: ”Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội“ gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết ” Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng“ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chuyên đề 2: ”Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm“.

Tham gia báo có chuyên đề 1 là đồng chí GS,TS Tạ Ngọc Tấn, Nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương - báo cáo viên của Hội nghị. Báo cáo viên chuyên đề 2 là đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức thuộc Bộ Nội vụ.

 


GS,TS Tạ Ngọc Tấn báo cáo Chuyên đề tại Hội nghị.

 

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí GS,TS Tạ Ngọc Tấn báo cáo Chuyên đề: ”Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội“ gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết ” Tự hào va tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng“ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc triển Hội nghị thông tin tuyên truyền đợt quý I/2024 về chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm sâu rộng tới các Đảng bộ trực thuộc với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

Một là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về CNXH, bản chất, mục tiêu, quy luật khách quan của con đường đi lên CNXH, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên CNXH? và đi lên CNXH bằng cách nào?

Trong đó, khẳng định bản chất, giá trị cốt lõi của CNXH trên các bình diện chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... CNXH là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên CNXH là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam. Đi lên CNXH là khát vọng của Nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Hai là, khẳng định và làm rõ mô hình CNXH ở Việt Nam và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.

Mô hình tổng quát về CNXH ở Việt Nam với 8 đặc trưng, đó là: “một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do Nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới”.

Ba là, làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Suốt hơn 90 năm qua, Đảng đã xác lập, củng cố, ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh, uy tín của Đảng. Thực tế từ ngày có Đảng, nhân dân ta đã có người lãnh đạo sáng suốt, nhờ vậy chúng ta giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, Đảng đã lãnh đạo Nhân dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử,

Bốn là, làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng CNXH, đặc biệt hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã giành được những thắng lợi to lớn, từng bước xây dựng CNXH hiện thực ở Việt Nam với những thành tựu to lớn: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất được tăng cường; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, liên tục; đời sống nhân dân được cải thiện, nhiều vấn đề xã hội được giải quyết; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng được mở rộng; thế và lực của quốc gia được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Năm là, làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng CNXH ở Việt Nam, tập trung vào những nội dung cốt lõi về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển văn hóa-con người, về an ninh-quốc phòng, về đối ngoại.

Sáu là, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái về CNXH, con đường đi lên CNXH, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 


Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

 

Cũng tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Tuấn Ninh, Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức thuộc Bộ Nội vụ báo cáo Chuyên đề: ”Một số giải pháp góp phần thúc đẩy cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm“.

Qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng ta luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIII, tại Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã đạt được sự thống nhất cao, không chỉ dừng lại ở cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương, mà cần tạo được sự đồng thuận của toàn xã hội: “Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp  ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ”

Xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, có liên quan đến sự sống còn của Đảng và vận mệnh của chế độ; cán bộ là gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Đặc biệt, những biến động nhanh chóng, phức tạp của thực tiễn đã và đang đặt ra yêu cầu đối với cán bộ phải giỏi về chuyên môn và có tâm thế năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Muốn đạt được điều đó, cần phải có những đánh giá tổng thể về quan điểm, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm hiện nay; từ đó đề xuất định hướng 5 giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Thứ nhất, tích cực và khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trên thực tế, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP đã được ban hành nhưng còn thiếu những hướng dẫn thực hiện cụ thể nhằm tạo hành lang pháp lý, giải quyết tình trạng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo nhưng lại sợ sai, sợ bị xử lý kỷ luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Do vậy, cần có những quy định cụ thể hơn nữa về khuyến khích, bảo vệ đội ngũ cán bộ này. Đồng thời, cần quy định, hướng dẫn chi tiết những bổ sung quy định, quy chế chi tiết tăng cường chế tài trong xử lý các vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, lợi dụng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII “có cơ chế lựa chọn, đào tạo, thu hút, trọng dụng nhân tài, khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện và nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ về chức trách, nhiệm vụ, lý tưởng của cán bộ, đảng viên trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc giáo dục về chính trị, tư tưởng, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần có kế hoạch, chương trình bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, có tính đến sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị. Phải lấy hiệu quả công việc làm cơ sở để bồi dưỡng, xây dựng cán bộ. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ phải đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất, bản lĩnh và uy tín gắn với kiên quyết loại bỏ những cán bộ yếu về phẩm chất đạo đức và năng lực, tinh thần đổi mới, làm cho cơ quan, đơn vị trì trệ, yếu kém. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thấy tự hào, vinh dự khi làm tròn nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó. Từ đó, mới xây dựng được tinh thần, nỗ lực trong hoàn thành các nhiệm vụ được giao, khắc phục khó khăn; năng động, sáng tạo trong thực thi các nhiệm vụ được giao. 

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời cổ vũ, khuyến khích, động viên đối với cán bộ có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đồng thời, điều chỉnh, uốn nắn, ngăn ngừa, khắc phục những biểu hiện đi ngược lại, hoặc lợi dung tinh thần “năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung” để mưu cầu lợi ích cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát cần phải được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được sự đồng thuận cao trong cơ quan, đơn vị vì mục đích bảo vệ cán bộ là cơ bản. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII: “Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh, kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm. Khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm”.

Thứ tư, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ thuộc quyền. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần động viên, khuyến khích cán bộ có những đề xuất đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Người đứng đầu cũng cần quán triệt nghiêm túc các bước thực hiện, cụ thể như: đề xuất đổi mới, sáng tạo được thông qua, báo cáo với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị nơi công tác; đề xuất đổi mới, sáng tạo được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho triển khai thực hiện hoặc thực hiện thí điểm; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo, thực hiện đánh giá, sơ kết, tổng kết; thực hiện tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp thí điểm, đổi mới, sáng tạo có hiệu quả. Chỉ có như vậy, việc nhân rộng các mô hình, giải pháp đổi mới, sáng tạo mới được thực thi một cách đồng bộ, đạt hiệu quả cao.

Thứ năm, xây dựng và hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ; cần đảm bảo tiến độ thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với vị trí việc làm, hiệu quả công việc góp phần từng bước đảm bảo và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức. Thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với cải cách tiền lương, chế độ, chính sách đãi ngộ, tạo môi trường, điều kiện làm việc”(9) để thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của cán bộ, công chức. Đây vừa là cơ sở, nhưng cũng là động lực để cán bộ, công chức tập trung vào công việc, không phải quá lo lắng về “ cơm áo, gạo tiền” thường nhật, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tất nhiên, không phải cứ nâng cao chế độ, chính sách đãi ngộ, tiền lương là sẽ tự động xây dựng được đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nhưng hoàn thiện chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ là trực tiếp nâng cao động lực và cơ sở, điều kiện vật chất để làm việc hiệu quả, phát huy tinh thần cống hiến cho họ. Trên tinh thần ấy sẽ thuận lợi hơn trong khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung./.

Sau khi 2 chuyên đề đã được báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị và khẳng định: Hội nghị có ý nghĩa thiết thực, là đợt sinh hoạt chính trị về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, nhằm khơi dậy niềm tự hào, niềm tin son sắt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa, củng cố niềm tin, đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Bài: Đỗ Diễm - Ảnh: Thanh Đạt
Lượt xem: 170  |  Chia sẻ: 0

Tin có liên quan

Loading ...
ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207