BỒI DƯỠNG LẬP HỒ SƠ HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU VÀ THANH QUYẾT TOÁN

  1. BỘ XÂY DỰNG
  2. HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ
  3. XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ - AMC
  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  2.            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  1. THÔNG BÁO MỞ LỚP
  2. Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán

Kính gửi:    - Thủ trưởng các cơ quan/đơn vị;

                   - Các cá nhân có nhu cầu. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thường xuyên mở các lớp Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán cho các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân ở khu vực phía Bắc. Một số thông tin cụ thể về khóa học này như sau:

1- Tên lớp: Bồi dưỡng lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán.

2- Địa điểm học: Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Km 10 đường Nguyễn Trãi - quận Thanh Xuân - Hà Nội)

3- Kinh phí tham dự khóa học: 800.000đ/học viên (Học trong 04 buổi)

4- Xem Chương trình BD lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán tại đây

ĐỊA CHỈ ĐĂNG KÝ HỌC

Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị - Km 10 đường Nguyễn Trãi - Quận Thanh Xuân - Hà Nội; Email: hvcbxd@amc.edu.vn; Website: www.amc.edu.vn;

VIDEOS

ĐT: (024) 35522216 / (024) 33120207